Rådmannens har etter delegert fullmakt vedtatt en mindre reguleringsendring for Leidlandshagen. «Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Leidlandshagen (16-31) med planid 20090008 som medfører at det foretas justeringer i kart av gangveg til LEK5 samt justering av formålsgrenser i tilknytning til tomtene 51, 52 og 56 som vist på kart datert 01.10.2015.»

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter