Kunngjøring - mindre vesentlig reguleringsendring - Leidlandshagen delfelt B23 - Lasteinveien 85 og 87

Det er søkt om en mindre reguleringsendring i 20090008 - Leidlandshagen (16-31). Bakgrunnen er en betydelig høydeforskjell mellom Lasteinveien og Krukkeveien. For å dempe noe av denne høydeforskjellen er det planlagt å oppføre 4 frittliggende eneboliger med garasjer på to tomter. Boligene er tenkt oppført med 3 etasjer og takterrasse over boligdel på 3 av 4 boligene. Boligene trappes ned mot øst av hensyn til nabo.

Vedtak

Rådmannen har etter delegert fullmakt vedtatt  følgende i RD 004/20:

Endring i plankart: Tomtene 72 og 73 i B12 endres til B23 hvor det kan oppføres 4 eneboliger.
Tillegg til bestemmelsene §1.3: §1.3.1 «I felt B23 tillates det oppført 4 eneboliger. Boligene skal ha saltak. Tillatt utnyttelse, BYA, for B23 er 35% inklusive garasje. Utendørs parkeringsplass inngår ikke i BYA. Maks gesimshøyde for bolig er 9,0 m. Det tillates takterrasse over boligrom for 3 av boligene, ikke den som grenser mot gnr 7 bnr 863. Maks mønehøyde er 11,8 meter. Tomtene kan deles i tråd med bebyggelse. For øvrig gjelder øvrige bestemmelser i §1.3.»

Kan påklages

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter