Eigersund kommune har mottatt søknad om en justering av formålsgrenser i 20150003 - Områderegulering Havne- og næringsområde Kaupanes. Endringen medfører at formålsgrensen mellom I/L11 og kai justeres samt at kaifronten justeres 10 meter og er i tråd med søknad fra grunneier som er Eigersund Næring og Havn KF.

Plankontoret vurderer at dette kan behandles som en mindre reguleringsendring, da den ikke medfører at planens yttergrenser endres og at det kun er tale om en justering av formålsgrenser og samtidig vil sikre en tilstrekkelig kaibredde. Videre vurderes endringen som nødvendig for å få en hensiktsmessig utnyttelse av arealene.

Merknader

Frist for å komme med merknader er 01. november 2018 og sendes Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund enten som brev eller på e-post.

Kontakt

Dersom en har spørsmål kan disse rettes til plankontoret på telefon 51 46 83 21 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter