Mindre reguleringsendring i reguleringsplan 20110001 - Slettebø, Bakkebø

Rådmannen har etter delegert fullmakt vedtatt mindre reguleringsendring i sak - 006/16  den 13.06.2016 og følgende vedtak ble fattet:

Rådmannens vedtak

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 20110001 - Slettebø, Bakkebø som medfører at det foretas følgende justeringer i bestemmelsene:

  1. Under tema Offentlig tjenesteyting kombinert med bolig tilføyes følgende for felt OB1-OB7; «Området avsatt til kombinasjon bevaring og OB2 kan i tillegg benyttes til museumsaktivitet.»

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-12 i PBL.

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Merknader

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter