Ministeren hadde et særlig fokus på hvordan ulik organisering av barneverntjenesten påvirker muligheten for utøve godt eierskap og styring av barneverntjenesten fra overordnet ledelse i kommunen både administrativt og politisk.

Foruten de fremmøtte fra Eigersund var også ordførerne og representanter fra Gjesdal og de andre Dalane-kommunene til stede. Dalane barnevern er ett interkommunalt samarbeid mellom Eigersund, Sokndal og Lund hvor en samler all kompetanse i en enhet. Ordfører i Lund, Olav Hafstad, formidlet at dette var et godt samarbeid og at avtalen ga dem et løft. Han trakk videre frem at deltakelse i rådgivende referansegruppe for barneverntjenesten og jevnlig informasjon av politikere fra barnevernleders side, gir grunnlag for godt eierskap og styring av barneverntjenesten.  Ordfører i Sokndal, Trond Arne Pedersen, sa at det er behov for å systematisere rapporteringen overfor politikerne i Sokndal ytterligere.  Videre formidlet han at Sokndal vil være tettere på fremover og  har blitt mer bevisste sitt ansvar for å utøve godt eierskap og styring overfor barneverntjenesten selv om Eigersund er vertskommune.

Ministerbesøk hos barnevernetBarne- og likestillingsministeren innledet med at forsvarlig barnevern er et politisk ansvar.  Det er bla. politikernes ansvar å sikre barnevernet forsvarlige rammer. Politikere skal ikke involvere seg i enkeltsaker, men ta de strategiske beslutningene. Ministeren tok videre opp at barnevernet ofte får negativ oppmerksomhet på enkeltsaker i media, mens en ikke får høre om alle de gode nyhetene. Barnevernet består av mange dyktige ansatte som gjør en god jobb for barn i vanskelige situasjoner.  Ordfører i Eigersund, Odd Stangeland, understreket viktigheten av at politikere fremsnakker barnevernet og bidrar til at barnevernet har tillit i befolkningen. De øvrige ordførerne i Dalane samarbeidet var godt fornøyde med hvordan barnevernet fungerer og var enige om at de ansatte fortjener ros og å bli snakket opp.

Det var et lydhørt besøk fra stortinget som fikk klare meldinger fra Eigersund. Siden 2013 har antall ansatte økt med 20 %, på landsbasis, for å løse de problemene som eksisterer. Barnevernleder i Eigersund, Tove Ørsland, formidlet imidlertid at det fortsatt er behov for å styrke bemanningen ytterligere gjennom videreføring av den tidligere opptrappingsplanen for det kommunale barnevernet. Dalane barnevern er inne med tiltak overfor flere barn enn landsgjennomsnittet, men bemanningen er under landsgjennomsnittet.  God kvalitet i barnevernet handler om både kompetanse, god ledelse og godt eierskap – i tråd med det departementet har fokus på.  Det handler imidlertid også om å ha tid til å anvende kompetansen og være tilgjengelig for barn og foreldre når de har behov for det i det omfang som er nødvendig. Det store arbeidspresset på ansatte i barnevernet bidrar til høy turnover og dermed også tap av kompetanse. Kommunalsjef for kultur og oppvekst, Eivind Galtvik, forklarte at en må se stort på saken og skjønne at barnevern også er SFO, barnehage og skole; steder hvor en møter de unge først. Ordfører Odd Stangeland fortsatte og nevnte også at aktiviteter for de unge, fritid, idrett og interesser er viktig.  

Flere trakk frem at det kan være vanskelig å budsjettere for barnevernet da behovet for kostnadskrevende tiltak kan dukke opp plutselig. Den overordnede ledelsen av barnevernet har dermed ofte fokus på de økonomiske sidene ved driften av barnevernet. Stangeland understreket viktigheten av at politikerne også fokuserte på de faglige sidene ved driften av barnevernet.  Det er aktuelt å overføre flere oppgaver fra det statlige til det kommunale barnevernet.  Det ble formidlet til ministeren at overføring av oppgaver forutsetter overføring av ressurser. Med seg fra møtet fikk også barneminister Linda Hofstad Helleland en pose lokalprodusert sjokolade og boka Regnbueskogens hemmelighet som er skrevet av en av de ansatte i Dalane barnevern.

Ministerbesøk hos barnevernet

Ministerbesøk hos barnevernet

Ministerbesøk hos barnevernet