Særskilt klagenemnd skal ha møte 27. april 2011 for å behandle to saker etter forurensingsloven. Alle saksdokumenter finner du her.

Sak 1/11 - Riving bolig og løe gnr. 16 bnr. 1 og 3 - Magnus Puntervold, Puntervoll. Klagebehandling.
Etter at Eigersund kommune fikk tips om riving og nedgraving av et gammelt hus på Puntervoll, ble det foretatt befaring og skrevet forhåndsvarsel om pålegg om lovlig deponering av bygningen. Det ble søkt om rivingstillatelse, som ble innvilget på visse vilkår. Det er klaget på vedtaket. Det anbefales at klagen ikke tas til følge.

 

Kommunen mener at de vedlagte fotografiene fra 24.08.10 viser at de materialene som er i ferd med å bli gravet ned ikke kun består av naturstein og gammelt trevirke. Det ene fotografiet viser flere bølgeblikkplater, og begge fotografiene viser plastduker / emballasje. Dette er noe av bakgrunne for at vedtaket foreslås opprettholdt.

Sak 2/11 - Ulovlig dumping i sjø gnr. 47 bnr.  816 - ved Langholmen. Klagebehandling.
Miljøutvalget behandlet den 10.03.09 sak M-044/09 vedrørende utfylling i sjø / ulovlig deponering av betong på eiendommene gnr. 47 bnr. 816 og 26, Bertelsen & Garpestad Eiendom AS. Det ble foretatt befaring i saken.  Utvalget fattet blant annet vedtak om at de utførte arbeidene / utfyllingen på gnr. 47 bnr. 816, Bertelsen & Garpestad Eiendom AS, ikke er i samsvar med lovlige tillatelser, at arbeidet er ulovlig og må opphøre straks. Miljøutvalgets vedtak omfatter ikke bruksnummer 26. Bnr. 816 ligger på fastlandet, mens bnr. ligger på Langholmen.

Miljøutvalgets vedtak av 10.03.09 er i skriv datert 16.04.09 påklaget av advokatene Stokkeland & Sørensen på vegne av Egersund Betongindustri AS.
 
Oppmålingsvesenet har foretatt koordinatfesting / innmåling av fyllingskant på eiendommen gnr. 47 og bnr. 816. Dataene er sammenstillet med godkjente situasjonskart og er vedlagt saken.
 
Eigersund kommune har i skriv datert 01.09.09 til Bertelsen & Garpestad AS bedt om forklaring på hvilke eventuelle utfyllingsarbeider firmaet har foretatt etter 1997. Det er ikke mottatt svar på henvendelsen.

Det er mottatt flyfotografier fra Terje Aarsland i møte den 14.09.09.

Det anbefales at klagen ikke tas til følge.

Klageorgan i disse sakene.
Begge klagene har vært oversendt til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse, men Fylkesmannen i Rogaland har påpekt at klagene ikke gjelder plan- og bygningsloven, men forurensningsloven. Myndigheten til å pålegge opprydding av avfall er lagt til kommunen direkte i loven, jf. forurensningsloven § 37. Det står videre at kommunen selv er klageorgan for egne vedtak fattet med hjemmel i lovbestemmelser som gir kommunen myndighet direkte i loven, med mindre det er kommunestyret selv som har fattet vedtaket i første instans. Fylkesmannens vedtak gikk ut på at klagen returneres for endelig behandling i kommunens eget klageorgan.

Om særskilt klagenemnd (SKL).
Utvalget er kommunes klageorgan for saker som ikke har andre og eksterne klageorganer, og er hjemlet i forvaltningslovens § 28 andre ledd. Utvalgets medlemmer er identisk med formannskapets medlemmer og varamedlemmer, men er formelt helt uavhengig av formannskapet.