Arbeidene med ferdigstillelse av landkar på begge sider går nå fremover. En tar sikte på ferdigstillelse av disse arbeider tidlig i april 2018. Broen kan deretter heises på plass før utgangen av april 2018. Da vil det igjen være mulig for alle innbyggere, spesielt de på Hafsøyne, å få kortere vei til skole, butikk og andre endemål.

Det er utarbeidet søknad om endring av gitt tillatelse for byggesaken, som vil bli sendt inn så snart som mulig. I den opprinnelige søknaden fra mai 2016, hadde broen en høyde mot Nyeveien på +4.10. Ny høyde her vil bli på +3.61 iht vedtak. Det er denne høyden broen vil bli liggende på i en normal driftssituasjon.

Denne høyden vil gjøre at broen vil være sikret for en flom som ligger mellom 50 til 70-årsflom. Ved varsler om høyere vannstand, kan broen løftes opp til en flomsikker høyde ved hjelp av enkle løsninger. På motsatt side mot Svanedal vil broen ha en høyde på 3.82 som opprinnelig omsøkt. Høyde på bro på Nyeveien-siden vil være 90 cm høyere enn den gamle tyskerbroens høyde som ble totalskadd i desember 2015.

Politiske vedtak

I henhold til vedtak i planteknisk utvalg 13.06.2017, formannskap 15.06.2017 og kommunestyret 19.06.2017 vedrørende valg av ny løsning for høyde på ny Tyskerbro, igangsettes arbeidene med å få broen på plass:

KS-068/17 vedtak

  1. Det bygges en heve-/ senkeanordning i nordenden av Tyskerbroen slik det er beskrevet i notatet fra Multiconsult AS den 23.05.17.
  2. Gangbanen i nordenden av broen skal ligge på kote 3,61 moh. i normaltilstand og heves til kote 4,41 moh. ved melding om stor flom.
  3. Dersom nye flomberegninger for 200 års flom foreligger før broen skal monteres, skal brohøyden korrigeres i samsvar med disse. Det samme gjelder dersom NVE kommer med nye anbefalinger når det gjelder klimapåslaget som er bygget inn i disse høydene.
  4. Prosjektets ramme vurderes innen neste økonomirapport. Ved økt behov for utvidelse av rammen totalt sett vil motkonkjukturmidler vurderes som finansiering.