Analysen skal være tilpasset detaljreguleringsnivå, og skal kunne benyttes som grunnlagsmateriale for utarbeidelse av detaljregulering for det aktuelle området.

Planområdet er om lag 50 daa, hvorav om lag 1/3 er sjøområde og elv som i hovedsak er havneområde samt småbåtanlegg.

Kontakt

Konkurransegrunnlag kan bestilles hos plansjef Dag Kjetil Tonheim. Tilbudsfristen er den 20. oktober 2017  klokken 14:00.

Mulighetsstudie i sentrum