Dette er en del av «Aktivitet i sentrum» som består av 3 deler:

  • Delprosjekt 1: mulighetsstudie deler av sentrum
  • Delprosjekt 2: mulighetsstudie nytt rådhus
  • Delprosjekt 3: helhetlig grep for torget med sidegater (gatebruksplan)

Hensikten med disse delprosjektene er gjøre strategiske grep for å skape økt aktivitet i sentrum ved å tilrettelegge for næring, handel, rådhus, kulturhus, leiligheter, handel, turisme og innbyggere.

Utgangspunktet er at skal man bygge en by, må byens funksjoner legges til byen. Dette kan høres enkelt og selvfølgelig ut, men det har vist seg gang på gang, i hele landet, og i byer forøvrig i hele verden, å være vanskelig å huske på i praksis. Et mentalt hjelpemiddel kan være at du tenker deg en imaginær bymur rundt det som er definert som sentrum. Innenfor skal det som er av nye funksjoner legges: kirke, rådhus, boliger, butikker, arbeidsplasser, sykehus, helsetilbud, barnehager, skole, universitet, spisesteder, underholdningsarenaene, kulturtilbud, sportstilbud og overnattingstilbud.

Dette krever at man har en plan. En plan som er tuftet på en forståelse av stedet, som kjenner til stedets historie, som kjenner til kulturen hos dem som lever sine liv der, hvilke behov de har nå, og i fremtiden.

En plan som har en løsning for infrastrukturen. som har avsatt plass til torg og parker. En plan som vet hvor bygg som skal være tilgjenglige for alle skal plasseres, og hvor andre bygg kan plasseres.

En slik tankegang og en slik plan gir mulighet for å danne en by med plasser og gater og parker. En by med høy tetthet rundt kollektivknutepunktene. En by med kollektiv trafikkavvikling og gode gater for syklister og gående. En by det er spennende å gå i. En by som er trygg å være i. En by med gratistilbud. En by med tilbud til deg gjennom hele livet, og hvor du kan bevege deg gjennom hele livet. En by du kan komme til som fremmed og orientere deg i, der du kan føle deg trygg og velkommen og få stilt dine behov for mat, pleie og overnatting. En by å bli født i, leve i, og en by å dø i.

En by som resirkulerer “brukt” jord, istedenfor å ta i bruk ny. En by som dette, er en bærekraftig by. Det vil si en by som ivaretar og imøtekommer behovet for dagens innbyggere, men samtidig overlater stedet til nye generasjoner, slik at de kan få dekket sine behov. En slik by ødelegger ikke for fremtidige generasjoner, men legger forholdene til rette for dem.

Kan Egersund være en slik by?

Relaterte dokumenter