Revidering av kommuneplanen

Eigersund kommune er i ferd med å revidere kommuneplanen, men først vil det bli gjennomført en mulighetsstudie for deler av sentrum. Dette er en oppfølging av cafedialogene som en hadde i fjor og en ønsker nå å følge opp det som kom frem der. Studieområdet er om lag 50 daa, hvorav om lag 1/3 er sjøområde og elv markert i kartet som havneområde og småbåtanlegg

Mulighetsstudie

Med mulighetsstudien ønsker en å lage et sentrum hvor det er attraktivt å oppholde seg samtidig som det har en fremtidsrettet transportløsning for alle trafikanter. Fv. 44 og kryssing av denne må vektlegges sterkt. Videre ønsker en å styrke, aktivisere og bedre kontakten med sjøfronten. Storgata og Torget er av stor viktighet og bør ses i sammenheng med hvordan «Bytelttomta» kan aktiviseres og gjøres til en levende del av sentrum.

Fokus på barn, unge og eldre

Vi har valgt å sette et særlig fokus på barn og unge samt de eldres bruk og opplevelse av denne delen av sentrum, da vi tror at det som er godt for disse er godt for alle.

Hvordan flette byen sammen og lage et sentrum som kan brukes av alle? Et sentrum som fremhever den gamle identiteten til Egersund, men samtidig legger grunnlaget for noe nytt og fremtidsrettet?

Mulighetsstudien skal peke på tiltak som skal bidra til å styrke og gjøre Egersund sentrum mer attraktiv.  Denne sentrale delen av Egersund er i dag preget av store grå overflater og mye trafikkareal med utflytende byrom.  Vi ønsker å se på en helhetlig løsning for dette området, da vi vurderer at det har et stort potensiale for videre utvikling. 

Forberedelser før planleggingen

Sammen med Multiconsult og Link Arkitektur skal kommunen gjennomføre en grundig prosess med blant annet workshops og cafedialog.

De eldre ønsker en også å treffe gjennom blant annet Felles brukerutvalg. I samarbeid med skolene blir det befaring i sentrum for ungdommen, etterfulgt av spørreskjema. En gruppe med utspring i sentrumsforeningen er også satt sammen. Arbeidet vil foregå utover våren og avsluttet i løpet av sommeren.

Kom med innspill

Har du ideer til løsninger for Egersund sentrum? Skjema ligger klart på Eigersund kommune sine nettsider. Alle innspill er hjertelig velkomne.