Helhetlige og gode løsninger

Fylkesvei 44 gjennom Egersund er en viktig strekning for både gående og syklende. Basert på tellinger som viser høy trafikk vurderes det at gående og syklende må skilles fra hverandre. Dagens løsning, som bytter mellom fortau og gang- og sykkelveg – og i praksis gågate og en bit blandet trafikk i Sandakergaten – er ikke tilstrekkelig.

Sykkelbyprosjektet har engasjert Multiconsult for å skissere hvilke løsninger som er mulig på strekningen fra Hoveræget til Eideveien. Mulighetsstudien innebærer å kartlegge dagens situasjon og beskrive tilgjengelig areal. Deretter skal det beskrives en optimal løsning for gående og syklende. En kompromiss-løsning skal til slutt skisseres, dersom det av praktiske og økonomiske årsaker umuliggjør den best tenkelige løsningen.

Mulighetsstudieen skal i all hovedsak følge fylkesveien, men vil vurdere og skissere Sandakergaten, som i praksis benyttes fremfor omveien rundt Bøckmans gate, og den regulerte gang- og sykkelvegen langs Eieåne.

I tillegg til nevnte strekning, skal de også gjøre vurderinger på veiene til og fra endepunktene. Dette er i nord retning mot Slettebø, Tengs og Eigerøy. I sør gjelder dette videre mot Hestnes på Gamle Sokndalsveien og Hoveræget. I sentrum er det Nyeveien og Strandgaten som skal kobles på.

Utfordres til å tenke litt annerledes

Multiconsult er utfordret på å gå ut av den tradisjonelle «gang- og sykkelveg»-tankegangen, og skal finne løsninger som skiller trafikantgruppene og hensyntar gående og syklende i større grad enn det som er tilfelle i dag. Strekningen skal sees på som en helhet for å begrense systemskiftene, og få en mest mulig intuitiv og trygg løsning.

Prosjektet omfatter en fylkesvei, og er finansiert av fylkesmidler til sykkeltiltak. Kostnadsrammen er kr 500 000,-.