Skal man bygge en by, må byens funksjoner legges til byen. Dette kan høres enkelt og selvfølgelig ut, men det har vist seg gang på gang, i hele landet, å være vanskelig å huske på i praksis. Dette krever at man har en plan. En plan som er tuftet på en forståelse av stedet, som kjenner til stedets historie, som

kjenner til kulturen hos dem som lever sine liv der, hvilke behov de har nå, og i fremtiden. Dette omfatter et samlet planområde på om lag 300 daa. og er et viktig grep for å utvikle området rundt stasjonen og legge opp til gode overgangsmuligheter. Det er lagt opp til en blandet bruk, der det kan etableres boliger, forretninger, kontorer og offentlig og private tjenesteyting. Grepene skal være robuste, fleksible og ta opp i seg endringspotensialet både på areal- og samferdselssiden. Det som skjer på Eie og i og rundt stasjonsområdet er også avhengig av det som skjer i forbindelse med de andre hovedgrepene.

Konklusjonene fra analysen og mulighetsstudiet er kokt ned til en enkel anbefaling, med en anbefalt rekkefølge, samt et mulig scenario med «full utbygging» av det området som er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen. Området er i gjeldende kommuneplan utpekt som et fremtidig utvidelsesområde for Egersund sentrum. Det er ønskelig å knytte Eie og byens sentrums bedre sammen samt bidra til å styrke det som et regionalt trafikknutepunkt.

Forutsetningen for en vellykket byutvikling på Eie og i Egersund sentrum er at kommunen styrer det som bygges, slik at en fokuserer på sentrumsområdene i kommuneplanen, og ikke sprer ny bebyggelse utover. Veksten og utbyggingstakten i Eigersund har vært begrenset de seneste årene, og det er lite som tyder på at den skal bli veldig mye større i årene som kommer. Derfor er det viktig å fokusere og samle kruttet der det gjør størst nytte, slik at Egersund kan øke sin attraktivitet og vekst og unngå det motsatte: en by som krymper.

Kontakt

Dersom en har spørsmål knyttet til dette planarbeidet kan en kontakte plankontoret i Eigersund kommune ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51468000 eller mobil 95884976.

Relaterte dokumenter