Oppdatert 27.4.2011 etter formannskapets møte.
Formannskapet vedtok enstemmig følgende vedtak i dagens formannskapsmøte etter et fellesforslag fra H, KrF, SP og V.

”Nytt punkt 6:
a) Budsjettvedtak for 2011, punkt 26, utgår.
b) Driften av Bakkebø gård avvikles. Melkekvoten selges i 2011 og ulike teiger leies ut.
c) Det fremmes en sak til formannskapets møte innen 15. juni 2011, som skisserer hvordan en kan videreføre de sosiale tjenestene som har vært omkring Bakkebø gård.”

Forslaget ble fremmet av Leif Erik Egaas (H).

Saken sende nå over til kommunestyret som vil fatte et endelig vedtak i saken på kommunestyrets møte mandag 9. mai 2011.

Formannskapet uttrykte ellers sin tilfredshet med at saken nå nærmet seg en avslutning.

****
Rådmannen har nå hatt høy prioritet på å få avklart endelig driftsmessig status for Bakkebø gård, bla med bakgrunn i at kommunestyret har fattet flere vedtak om dette. Det har tidligere vært utlyst en mulighet for full forpaktning på Bakkbø gård av eksterne. Dette innebar at kommunen ikke ville drive gården videre i kommunal regi, men at gården og det sosiale tjenestetilbudet ble drevet videre av den som eventuelt hadde overtatt som forpakter av gården. 

Det har ikke lykkes å forpakte bort gården.

Hvis det ikke var mulig å etablere en full forpaktningsavtale - skulle det lyses ut en vanlig forpaktningsavtale uten krav om at stillingene/de ansatte ved gården fulgte med ved overtakelse av forpaktningen.

Det har nå blitt avklart at en forpaktningsavtale for kommunens del ville innebære en såkalt virksomhetsoverdragelse, noe som innebærer et lovmessig krav om at de ansatte i utgangspunktet skal følge med. Det er dermed ikke mulig å få gjennomført kommunestyres vedtak slik det foreligger og rådmannen har derfor kommet med følgende forslag overfor formannskapet i økonomirapporten for mars 2011 som skal behandles i 27. april 2011: 

”Budsjettvedtak for 2011 - punkt 26 – utgår. Til kommunestyrets møte 6. juni 2011 legges det frem en egen sak vedrørende Bakkebø gård hvor følgende forhold vurderes:

1.      Driften skaleres betydelig ned – slik at tjenesteproduksjonen kan ivaretas. Dette kan omfatte at en holder et betydelig mindre antall dyr på gården, men innen ulike arter. Deler av jorden og melkekvoten leies ut.

2.      Driften ved Bakkebø gård avvikles. Dette i form av at alle dyr selges. Melkekvoten og ulike teiger (områder) leies ut. Konsekvensene av dette er alt eller det vesentlige av tjenesteproduksjonen må avvikles.”

Rådmannen ser også på Bakkebø gård i forbindelse med de pågående driftsreduksjonene og er bekymret for risikoen for et underskudd i 2011. Underskuddet var på 770 000 kroner i 2010. 

Levekårsavdelingen skal utarbeide en konsekvensutredning til rådmann vedrørende tjenesteproduksjonen ved de ulike alternativene. Noen tiltak er lettere å avvikle og/eller overføre enn andre og levekårsavdelingen skal komme med ulike forslag til hvordan de ulike sosiale tjenestetilbudene kan ivaretas på en best mulig måte.

Et moment er at Eigersund kommune senhøsten 2010 inngikk en tjenesteytingsavtale med NAV, noe som også er et forhold som rådmannen må ta hensyn til i det videre arbeidet.

Rådmannen vil derfor fremme en sak som ivaretar alle disse forholdene, og vil for øvrig presisere at denne sak er gitt høy prioritet i administrasjonen og at det trykk som er lagt inn i saken nå vil bli opprettholdt. Saken skal være avklart før sommeren med mindre det dukker opp formelle forhold som umuliggjør dette. I så fall vil det politiske bli gitt en orientering umiddelbart.