I Eigersund kommune er det personalbase der hvor en har samlokalisert boliger. Kommunens ROP-team er lokalisert på basen og tilbyr tjenester både til de som bor der og de som bor spredt i kommunen. Tilbudet innebærer individuell oppfølging og beskrives som fleksibelt både når det gjelder omfanget av hjelp og hvilken hjelp en tilbyr. Ved at mange av oppgavene løses internt i teamet får beboerne færre personer å forholde seg til. Beboerne får hjelp til å holde boligen ordentlig, ivaretakelse av fysisk helse, motivering for rusbehandling, transport, følge til lege etc. Kommunen har god erfaring med å tilby LAR-utdeling i hjemmet. Tjenesten gjør at beboerne slipper å ha oppmøtetidspunkter på ulike steder.

De ansatte har ulik bakgrunn innen helse og sosialt arbeid og de har en medarbeider med erfaringskompetanse. Det er bemanning på dag og kveld, frem til kl. 21 på hverdag og kl. 18 i helger. Det påpekes at det særlig på basen kunne vært forebyggende med personal etter kl. 18. Kommunen er i en prosess hvor en har begynt å sette søkelys på recovery i tjenestene.
Ordningen med miljøvaktmester beskrives som en suksess. Stillingen som miljøvaktmester er en 100 % stilling som er delt likt mellom bygg og eiendom og helse. Det å ordne praktiske ting i boligen gir samtidig en god anledning til å snakke med beboerne. Rollen som miljøvaktmester kan oppleves som mer ufarlig for beboerne fordi miljøvaktmesterne ikke er involvert i sensitive tema som det kan oppstå konflikter rundt, som f.eks. medisiner og økonomi. Kostnadene i forbindelse med ødeleggelser og skader har også minsket betraktelig etter at en fikk miljøvaktmester, og effekten har vist seg over flere år. Det er lett å bli frustrert som vaktmester når lamper og røykvarslere er slått ned, og frustrasjonen kan igjen bli en trigger for beboer. Ved at en har en annen tilnærming til beboerne og de får en person å forholde seg til vil det kunne resultere i mindre skader.

Relaterte dokumenter