Det er stor enighet i at fordelene med eventuell en sammenslåing skal tas ut i bedre tjenester til innbyggerne. Eigersund vil gå fra 15.000 innbyggere, mens Sokndal vil gå fra 3.300 innbyggere til en felles kommune med 18.300.

Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform. Formålet med reformen er å skape robuste kommuner som skal være i stand til å håndtere fremtidens velferdsoppgaver på en god måte.  Arbeidet som nå foregår her lokalt er på bakgrunn av dette.

En ny kommune skal etableres, driftes og videreutvikles med utgangspunkt i hver av de gamle kommunenes tradisjoner, fortrinn, sterke sider og utfordringer.

Nykommune.no

På nettsiden nykommune.no vil en kunne finne fakta og nøkkeltall for en ny felles kommune for Eigersund og Sokndal. Her vil en kunne lese om befolkningsutvikling i årene som kommer, tjenesteproduksjon som barnehage, skole og helsetjenester samt næring og sysselsetting. Se mer på nykommune.no.

nykommune.jpg

Kom med innspill

Har du ideer og tanker om denne saken, så kom gjerne med innspill. Dette kan gjøres ved å bruke skjemaet nederst på siden her, eller å sende en e-post til post@eigersund.kommune.no.

Illustrasjonskart-Egersund-og-sokndal.jpg

Punkter som har blitt diskutert

Flere temaer har blitt diskutert på møtene, og det meldes om en vennlig og god tone.  Foreløpige resultatet av dialogen mellom Sokndal og Eigersund slik det ble presentert på folkemøtene i begge kommunene er listet opp her.

Infrastruktur og kommunikasjon

  • Bredbånd
  • E39
  • Dobbeltspor
  • Havn

Kommunenavn og symboler

Kommunens navn og kommunevåpen bør avgjøres i en navne- og kommunevåpenkonkurranse. Det bør etableres en jury bestående av 5 personer til å komme med en innstilling på disse spørsmålene.  

Juryen velger ut det beste forslaget på nytt navn og beste forslag til nytt kommunevåpen. Juryens innstilling legges frem for vedtak i kommunestyrene i hhv Sokndal kommune og Eigersund kommune.

Nytt ordførerkjede, varaordførerkjede og kommunens øvrige symboler avklares i tråd med endelig vedtak om navn og kommunevåpen.

Tjenestetilbudet

En rasjonell, effektiv og publikumsrettet tjenesteproduksjon opprettholdes lokalt.

Gevinster tas i hovedsak ut i form av bedre tjenester til innbyggerne. Innbyggerne skal i all hovedsak få dekket sine behov for kommunale basistjenester der de bor.

Administrasjonsbygg

Det er behov for et nytt administrasjonsbygg  i en ny kommune.  Dagens bygg har ikke nok plass og er ikke hensiktsmessige slik de nå fremstår. Dette er også fornuftig for å smelte ulike kulturer sammen.

Et bygg kan finansieres på følgende vis:

  • Salg av annen bygningsmasse
  • Bruk av engangsstøtte og reformtilskudd
  • Deler av beløpet må lånefinansieres

Det åpnes også for samarbeidsløsninger med andre

Helse og omsorg

Hele omsorgstilbudet skal ivareta nærhet til tjenestene for innbyggerne. Det skal tilbys heldøgns botilbud nærmest mulig der folk bor, for å sikre nærhet til tjenestene og lokal identitet. Solbø og Bøsenteret opprettholdes med nødvendig driftspersonell.

Spesialistfunksjoner må samlokaliseres for å sikre sterke fagmiljøer med relevant kompetanse. Hjemmetjenester skal tilbys med et naturlig geografisk utgangspunkt for å sikre en best mulig hjemmetjeneste.

I nåværende Sokndal kommune gis det helsestasjonstjenester fra Sokndal skole. Lokalene til dette må tilpasses behovet. Jordmortjenesten ivaretas ved at det etableres en permanent ordning med  1-2 kontordager i uken i dagens Sokndal kommune.

NAV

Det ytes kommunale NAV-tjenester som nå.

Kjøkken

Kjøkkendriften i de to kommunene optimaliseres med tanke på best mulig kvalitet, leveringsdyktighet og kostnadseffektivitet. Maten skal være sunn, god og næringsrik.

Frivillighet, lag og foreninger

Frivillighet er en grunnpilar i kommunene, og både lag, foreninger og privatpersoner skal stimuleres til frivillighet. Kommunens lag og foreninger sikres støtte slik at lokal aktivitet opprettholdes på samme nivå som nå eller aller helst styrkes.

Skolestruktur

Nåværende og gjeldende skolestruktur opprettholdes (skoleplassering), herunder Sokndal skole.

Skolekretsgrenser i en ny kommune bør følge nærskoleprinsippet og optimaliseres.

Barnehager

Den nye kommunen skal ha full barnehagedekning.  Nye barnehager skal tilpasses befolkningsveksten slik at nærhet til tjenestene og effektiv drift sikres.

Bibliotek

Biblioteket opprettholdes og ivaretas som samlingssted og kulturutvikler. Biblioteket i nåværende Sokndal kommune består i en samlet organisasjon.

Kulturskole

Tjenestetilbudet opprettholdes som i dag.  Lokalene beholdes i Eigersund kommune. Det bygges nye lokaler i Sokndal kommune i tilknytning til skolen i henhold til investeringsvedtak. 

Teknisk – driftsmiljø

Driftsmiljøene opprettholdes i stor grad som nå med tanke på fysisk lokalisering. Rådmennene utarbeider en redegjørelse for om det kan være hensiktsmessig å etablere et eget infrastrukturselskap

Brannstasjon

Ved et eventuelt salg av dagens rådhus i Eigersund kommune må det opprettes ny brannstasjon. Brannstasjonen, inkludert ambulansen, i dagens Sokndal kommune opprettholdes. Avtalen med Flekkefjord kommune sies opp – og mannskapene legges til den nye kommunen. Det vil fremdeles finnes et lokalt korps i dagens Sokndal kommune.

Det vil være naturlig å vurdere samarbeidsløsninger med andre brannkorps i fremtiden.

Jordvern og arealutnyttelse

Gjennom helhetlig arealpolitikk skal det legges opp til en effektiv, bærekraftig og fremtidsrettet arealpolitikk hvor god matjord sikres.

Klima og miljø

Kommunen skal tilby kvalitativt gode og effektive VAR-løsninger med sikker og stabil vannforsyning. Det skal utarbeides en strategi for en klimanøytral kommune. Kommunen skal ha en oppdatert klima- og energiplan.

Beredskap

Trygghet og sikkerhet er viktig for kommunens innbyggere, og den nye kommunen skal prioritere beredskap. Dette skjer blant annet gjennom oppdaterte beredskapsplaner og øvelser.

Ved etablering av den nye kommunen skal det kommunale brannvesenet videreføres,slik som omtalt i punktet om Brannstasjon.