Reguleringsplan på ny høring. Detaljreguleringsplan for Humlestadgaten gnr. 46 bnr. 572 mfl.

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyret behandlet i møte den 07.02.2022, sak 005/22, detaljreguleringsplan for Humlestadgaten, gnr. 46 bnr. 572 mfl. og fattet vedtak om å sende saken tilbake til kommunedirektøren.

Kommunestyret ønsket en grundig saksbehandling av begge adkomstveier som sikrer bomiljøer og trafikksikkerhet, jf. PTU sitt vedtak ved førstegangsbehandling.

Konsekvenser for folkehelse, klima og miljø skulle innarbeides i saken. Saken skulle prioriteres og fremmes så snart som praktisk mulig.

Nye dokumenter etter kommunestyrets vedtak

Etter at dette vedtaket ble fattet utarbeidet forslagsstiller Sweco AS et tilleggsnotat datert den 05.12.2022 der det bl.a. er foreslått en anleggsvei fra byggeplassen direkte til Fv. 44 Jernbaneveien om lag der dagens atkomst til Jernbaneveien 19 ligger. Forslagsstiller mener at det vil være behov for en slik anleggsvei både ved Alternativ 1 (atkomst kun via Humlestadgaten, med unntak av i anleggsfasen) og Alternativ 2 (atkomst i hovedsak via nedre del av Vågsgaten).

Behov for ny høring

Kommunedirektøren finner at det er behov for å gjennomføre en ny høring / offentlig ettersyn av planforslaget ettersom det er utarbeidet flere nye dokumenter som det er viktig at både offentlige myndigheter, parter og allmennheten får kjennskap til og anledning til å kommentere før planforslaget fremmes for Planteknisk utvalg og Kommunestyret for ny andre gangs behandling.

Dersom det ikke hadde blitt gjennomført en ny høringsrunde ville det kunne vært en feil ved saksbehandlingen som kunne ført til at vedtaket i Kommunestyret i den nye andre gangs behandlingen ble opphevet pga. saksbehandlingsfeil som kunne ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

Høringsdokumenter

For at høringspartene skal kunne danne seg et samlet bilde av konsekvensene av både Alternativ 1 og Alternativ 2 er både saksforelegget til Kommunestyrets behandling den 07.02.2022, reguleringsplankartene, reguleringsbestemmelsene, planbeskrivelsen og ROS-analysen med blant høringsdokumentene, i tillegg til følgende nye dokumenter:

  • Tilleggsnotat fra forslagsstiller Sweco AS, datert den 05.12.2022
  • Uttalelsen fra Rogaland fylkeskommune, datert den 25.10.2022
  • Sweco AS sine merknader til uttalelsen fra Rogaland fylkeskommune
  • Plankontoret sin uttalelse den 08.11.2022 til Sweco AS
  • Sweco AS sine merknader til plankontorets uttalelse

Uttalelser og merknader

De som har sendt inn uttalelser ved den ordinære høringsrunden i perioden fra 08.09.2020 til den 20.10.2020 og / eller i forbindelse med den avgrensede høringen i perioden fra den 08.07.2021 til den 19.08.2021 trenger ikke å sende inn de samme merknadene på ny ettersom de merknadene som kom inn i disse høringsperiodene vil følge saken videre til ny andre gangs behandling. Det er altså merknader til de nye høringsdokumentene som i hovedsak er aktuelle i denne høringsrunden.

På grunn av de forestående høytidene utvides lovens minste høringsperiode på seks uker, til den 31.01.2023. Merknader sendes til post@eigersund.kommune.no eller til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund.

Relaterte dokumenter