Kommunen blir stadig mer avhengig av sin IKT-infrastruktur og sine fag- og støttesystemer for å kunne levere gode tjenester. Behovet for økt digitalisering av interne arbeidsprosesser er stort. Digital kommunikasjon skal være førstevalget for hvordan kommunen kommuniserer med innbyggere, ansatte og næringsliv. Nye krav fra innbyggerne, offentlige føringer og kommunens eget behov for økt effektivisering fordrer en klar strategi på hvordan IKT kan støtte opp om og bidra til å møte disse utfordringene.

Arbeidsgruppe

En egen arbeidsgruppe er nedsatt for å utforme denne temaplanen. Arbeidsgruppen ønsker med dette å invitere interne og eksterne parter til å komme med innspill i forhold til hva Eigersund kommune bør legge vekt på i bruk og videreutvikling av IKT i planperioden.

Hensikt

IKT-strategien er en temaplan. I tillegg til status, mål og visjoner vil planen beskrive på overordnet nivå hvordan Eigersund kommune skal

 • Utnytte digitale løsninger for å gi gode og kostnadseffektive tjenester tilpasset innbyggernes og næringslivets behov og krav.
 • Utvikle smarte og fremtidsrettede tjenester ved hjelp av gode IKT-løsninger.
 • Gi de ansatte velfungerende digitale verktøy for kvalitativ og effektiv arbeidsutførelse.
 • Ivareta tilfredsstillende informasjonssikkerhet og personvern ved bruk av kommunens IKT-løsninger.

Planarbeidet vil fokusere på følgende hovedområder

 • Digital dialog
 • Digitale selvbetjeningsløsninger
 • Kompetanse
 • Arkiv og dokumenthåndtering
 • Infrastruktur, arkitektur, standardisering og integrasjon
 • Informasjonssikkerhet og personvern
 • Gevinstrealisering
 • Økt interkommunalt samarbeid

Aktuelle tiltak i planperioden vil beskrives i en egen handlingsplan.

Det er lagt opp til at kommunestyret skal vedta planen høsten 2019.

Innspill

Kontakt

Ved spørsmål til overnevnte kan en kontakte IKT v/Turid Verstad på overnevnte e-postadresse.