I arbeidet med omstilling og utvikling jobber vi ut i fra vår felles visjon «Sammen for alle», og våre felles verdier; vennlig, kompetent og løsningsorientert. Verdiene er med på å bygge vår felles kultur, og er et holdepunkt for alle beslutninger som blir tatt.

Det handler om utvikling av ny struktur for organisasjon og ledelse basert på kommunens oppdaterte mål, strategier og utfordringer.

Formålet er å skape et solid grunnlag for en framsynt organisasjon og ledelse, slik at vi kan ivareta innbyggernes, næringslivets og andres behov for tjenester, myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling på tross av færre ressurser og økte behov i en tid med raske endringer og teknologiske muligheter.

Eksterne rapporter

I forbindelse med prosjekt FRAMSYNT(ny struktur for organisasjon og ledelse) er det utarbeidet:

 • en fagrapport med anbefaling for helhetlig struktur for organisasjon og ledelse i Eigersund kommune ved Roger Klev(Praxes)
 • en fagrapport for teknisk med en gjennomgang av organisering og drift(budsjettvedtak i KS 133/17) mm ved WSP
 • en fagrapport med kartlegging blant annet av publikumshenvendelser, som danner grunnlag for innretning av et kommende veiledningstorg ved PwC.

Summen av disse har gitt rådmannen et godt beslutningsgrunnlag for ny struktur.

Involverende prosess

Det har vært en involverende prosess med mange møtepunkter underveis. Det formelle partsamarbeidet er ivaretatt av rådmann, organisasjonene og hovedverneombud. Saken har vært til orientering i de ulike fagutvalgene politisk, samt i kommunestyret.

Etter drøftelser med de tillitsvalgte og hovedverneombud, har rådmannen besluttet ny struktur med seks kommunalsjefsområder:

 • Helse og omsorg
 • Kultur og oppvekst
 • Tekniske tjenester
 • Samfunnsutvikling
 • Virksomhetsstyring (navn ikke bestemt)
 • Virksomhetsutvikling(navn ikke bestemt)

I tillegg vil en stabsfunksjonen for kommunikasjon ligge rett under rådmann.

Hvorfor endre struktur?

Ny struktur skal understøtte og gi tydelige ansvars- og samarbeidslinjer. Med dette ønsker en å styrke vår gjennomførings- og utviklingsevne samt fremme kommunes mål og strategier.

Prinsipper ved ny struktur og ledelse

 • Tillit, aktiv involvering og ansvarliggjøring
 • Fleksibilitet - framfor statisk organisasjon
 • Produkt-/tjenestefokus - framfor fagfokus
 • Utstrakt delegering og myndiggjøring – framfor topptunge beslutningsprosesser
 • Ledelse – framfor detaljstyring og supersaksbehandling
 • Samarbeid mellom avdelinger og faglig utvikling
 • Personlig ansvar, forpliktende samarbeid, resultat og gevinstrealisering

Nytt organisasjonskart
Organisasjonskart for ny struktur

Teknisk

Det som vi i dag kjenner som teknisk, vil bli delt i to kommunalsjefsområder. En avdeling for teknisk drift hvor stillingen som kommunalsjef nå blir lyst ut eksternt, og et nytt kommunalsjefsområde med navn «samfunnsutvikling». Det førstnevnte vil være driftsrettet, mens «samfunnsutvikling» vil ha mer fokus på å se lengre fram. Samfunnsutvikling vil bestå av stab, plan, byggesak, kart og oppmåling, og landbruk . Det kan være naturlig å vurdere om eksempelvis mulighetsutvikler og folkehelsekoordinator kan organiseres under dette området. Teknisk avdeling vil bestå av bygg og eiendom, vann og avløp, vei og utemiljø, brann og redning, prosjekt og stab.

WSP anbefaler å utrede ulike alternativer for organisering av brann og redning, samt vann og avløp.

Støttetjenester

Sentraladministrasjonen som i dag består av interne tjenester, økonomi, personal og- organisasjonsutvikling blir til to kommunalsjefsområder.
Virksomhetsstyring (navn ikke bestemt) skal primært sikre god styringsinformasjon for avdelinger og enheter i tjenesteområdene, samt velfungerende systemer som understøtter god drift.

Virksomhetsutvikling

Navnet er enda ikke bestemt. Skal primært sikre at utviklings- og forbedringsprosesser gjennomføres så effektivt som mulig og på lavest mulig organisasjonsnivå

Kommunalsjefer for «Virksomhetsstyring» og «Virksomhetsutvikling» samarbeider om gode prosesser og riktige plasseringer/fordeling av fagmiljø og medarbeidere i de to avdelingene.

Kommunikasjon

I det nye organisasjonskartet opprettes en egen stabsfunksjon like under rådmann. Rådmannen og rådmannens ledergruppe knytter til seg en leder i en stabsfunksjon som kan være drivkraft og rådgiver når det gjelder strategisk kommunikasjon internt og eksternt gjennom blant annet innbyggerinvolvering.

Helse, oppvekst og kultur

Helse og omsorg samt kultur og oppvekst beholdes som to kommunalsjefsområder slik som i dag, men her vil det bli justeringer der de to avdelingene yter tjenester til samme brukergruppe.
Helse og omsorg fortsetter igangsatt utvikling basert på anbefalinger i Devold-rapporten.

Framdriftsplan for ny struktur

Målsettingen er at ny struktur skal settes i drift fra 1. februar 2019, da rådmann først ønsker å få på plass sin ledergruppe. Nødvendige vurderinger vil også bli foretatt, samt interessekartlegging blant de berørte lederne.

Det vil være prosesser i hvert tjenesteområde for innholdet under de ulike kommunalsjefene. Dette vil skje gjennom arbeidsgrupper hvor partsforhold vil bli ivaretatt.

Prosessbeskrivelse for involvering og medvirkning deles inn i tre faser