Ny hovedstruktur ble besluttet den 15.11.2018 av rådmann etter en omfattende prosess.  Anbefalingene fra prosjekt Framsynt ble lagt til grunn for den formelle behandlingen, og noen tilpasninger er gjort som følge av innspill underveis i prosessen.

Formålet er å skape et solid grunnlag for en framsynt organisasjon og ledelse, slik at vi kan ivareta innbyggernes, næringslivets og andres behov for tjenester, myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling. Fremtiden vil gi oss færre ressurser, og det blir en tid med økte behov, raske endringer og teknologiske muligheter. Ny struktur er et av flere virkemiddel for å nå målene våre.

Endringer og nytt organisasjonskart vil være gjeldende fra 1. februar med unntak av samfunnsutvikling, hvor rekrutteringsprosessen av kommunalsjef er igangsatt men ikke ferdigstilt.

Organisasjonskart for ny struktur

Prosessen delt inn i ulike faser

 • Fase 1: Ny hovedstruktur: Besluttet av rådmann den 15.11.2018
 • Fase 2: Avklare ledere som rapporterer til rådmann: For tekniske tjenester og tidligere sentraladministrasjonen er fase 2 ferdigstilt.  Det gjenstår å ansette kommunalsjef for samfunnsutvikling. I den interne rekrutteringsprosessen hvor fire ledere kunne søke, har en person søkt. Prosessen er planlagt ferdigstilt i løpet av februar.
 • Fase 3: Øvrig struktur under de seks kommunalsjefområdene og stabsfunksjonen kommunikasjon: Fordeling av tjenester mellom hovednivået som rapporterer til rådmann er stort sett avklart. Det kan fortsatt bli endringer med hvilke tjenester som ligger under kultur og oppvekst og helse og omsorg. Dette gjelder barnevernet og NAV-flyktningetjenesten, hvor avklaring kommer i løpet av 1. tertial. Eventuelle samarbeid for tekniske tjenester regionalt vil avklares i løpet av året. I tillegg vil alle tjenesteområder i 2019 iverksette og/eller vurdere tilpasninger der det er behov, for å sikre en hensiktsmessig og funksjonell organisering på alle nivåer i organisasjonen.

Rådmannens lederteam

 • Rådmann Gro Anita Trøan
 • Kommunikasjonssjef Leif Broch
 • Kommunalsjef Finans og analyse Tore L Oliversen
 • Kommunalsjef Organisasjon og læring Arild Sandstøl
 • Kommunalsjef Tekniske tjenester Jone Omdal
 • Kommunalsjef Samfunnsutvikling under rekruttering
 • Kommunalsjef Helse og omsorg Ingeborg Havsø
 • Kommunalsjef Kultur og oppvekst Eivind Galtvik (rådmannens faste stedfortreder)

Nærmere informasjon om fordeling av tjenester i ny struktur

Samfunnsutvikling vil bestå av landbruk, kart og oppmåling, plan, byggesak, folkehelse/sykkelbyprosjektet og næringsutvikling (mulighetsutvikler).  Ny struktur for organisasjon og ledelse ved det som tidligere er blitt kalt sentraladministrasjon ser slik ut:

 • Organisasjon og læring
  • Personal og organisasjonsutvikling
  • Digitalisering
  • Dokumentsenter (tidligere arkiv)
  • IKT
  • Veiledningstorg
 • Finans og analyse
  • Lønn
  • Økonomi
  • Skatt
  • Regnskap
  • Innkjøp
 • Kommunikasjon
  • Kommunikasjon
  • Politisk sekretariat
  • Beredskap
  • Personvernombud

Her og nå

Oppstart for ny hovedstruktur, med unntak av samfunnsutvikling, er dermed 1. februar 2019, slik at alle vet hvem som er sin leder og hvor de skal ha kontor.

Mye av det praktiske ved omorganiseringene er ikke på plass, og det vil foregå interne og samordnede prosesser i ovennevnte avdelinger. Dette gjelder blant annet omfattende endringer i økonomi- og lønnssystem, dokumentsenter (arkiv) og IKT, men det arbeides med dette. Alt dette skal skje i en koordinert prosess, hvor alle endringer skal skje samordnet.