Saken om Arbeidstilsynets tilsyn ble behandlet i kommunestyret møte i april 2017, sak 29/17 - Status for kommunal bygningsmasse, seksjon bygg og eiendomsforvaltning og utbedring av akutte forhold, der det bla ble bevilget nødvendig økonomiske midler, samt en ny stilling på seksjon bygg og eiendom til dette arbeidet.

Kommunen har søkt Arbeidstilsynet om å få utsatt frist for løsningene som sikrer forsvarlig og lovlig arbeidsmiljø for seksjon vei og utemiljø og feierne. Årsaken var bla for å kunne sikre at kommunen skulle kunne ivareta hensynet til gjeldende lov og regelverk i planlegging- og gjennomføringsfasen. Dette innbefatter forskrift om offentlige anskaffelser, samt Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning mv., jf. arbeidsmiljøloven § 18-9

Arbeidstilsynet har etter søknad fra kommunen gitt utsatt frist for gjennomføringen. Samtidig varsles kommunen om stans av arbeidet i dagens lokaler på Tengsareidvn 3, hvis ny frist ikke overholdes. 

Det arbeides med følgende to midlertidige løsninger samtidig:

  • Midlertidig lokasjon for feierne i Varbergveien 19, i området Solkronen i Egersund. Denne løsningen innebærer behov for noe ombygging av eksisterende bygg, og arbeidet er påbegynt og lokalene skal være innflytningsklare i løpet av mai 2017. 
     
  • Midlertidig lokasjon for ansatte ved seksjon vei og utemiljø. Her arbeides det med å få på plass en brakkeløsning med to etasjer på tomten til Tengsareidveien 3, samtidig som buehallen på tomten skal rives. Det er et klart mål om at brakkene er innflytningsklare rundt månedsskifte mai/juni 2017. Videre at planen er å fortsette å bruke verkstedet i hovedbygget i Tengsareidveien 3, hvor det skal iverksettes nødvendige tiltak for å sikre forsvarlig drift, herunder tilstrekkelig avtrekk og god ventilasjon i lokalet. 

Arbeidet med få på plass et lovlig og forsvarlig arbeidsmiljø totalt sett, skjer i tett samarbeid med verneombudene, ansatte, ledere og bedriftshelsetjenesten og prioriteres av alle involverte.