Spørsmålet om revisjon av gjeldende politivedtekter for Eigersund kommune har vært tatt opp over tid. Administrajonen har avventet ny normalpolitvedtekt som det har tatt forholdsvis lang tid hos sentrale myndigheter å få utarbeidet. Vi har flere ganger vært i kontakt med sentrale myndigheter på saksfeltet og fått melding om å avvente saken. I februar ble dokumentene med ny normalpolitivedtekt sendt ut fra Politidirektoratet for gjennomgang og behandling lokalt. Det vises til vedlagte dokumenter.

Bestemmelsene i normalpolitivedtekten angir hva som kan regulerers i politivedtekt med hjemmel i politiloven § 14. Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjøre hvilke bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune.

Høring

Innspill og forslag i saken bes gis innen 30. november. Innspill og eventuelle innspill rettes til administrasjonen ved Dag Marcus Egaas på e-post eller telefon 51 46 80 78, eller ved personlig fremmøte.

Politivedtekter til høring

Relaterte dokumenter