Med bakgrunn i uavklarte forhold er det besluttet å foreta en gjennomgang av forhold slik som grenseoppgang, klagesak og målehøyder. Mens dette pågår vil arbeidet med ny bro bli satt på vent.

Det er blant annet bestilt en uavhengig oppmåling av høyde på nytt landkar og brodekke.

Arbeidet med øvrig del av flomsikringen vil gå som planlagt.