Flaggreglementet med vedlegg er utarbeidet med utgangspunkt i lov om flagging på kommunale bygninger. Reglementet er videre tilpasset Eigersund kommune sin tidligere praksis, med enkelte endringer.

Det forslaget til nytt flaggreglement som ligger til høring nå, innebærer følgende endringer i forhold til dagens praksis:

 • Flagging på FN-dagen og ved borgerlig/kirkelig konfirmasjon utgår
 • Det innføres ikke nye flaggdager slik som Krystallnatten, Holocostdagen, Nordens dag eller andre merkedager.
 • Det er innarbeidet flagging med regnbueflagget i tråd med politiske føringer.
 • Flagging for 22. juli skjer ved arrangement som markerer dagen

Andre opplysninger

I 2018 er det 16 offisielle flaggdager. 5 av disse er på vanlig virkedag. Det gjenstår da 11 helligdager/røde dager.

Med 11 flagginger på røde dager, vil kommunen ha en kostnad på (11 dager X 12 timer = 132 timer. ) ca. kr. 46 200. I tillegg kommer enkeltsående flaggdager utenfor normal arbeidstid. For hver enkeltstående flagging utenfor normal arbeidstid, vil kommunen ha en økt lønnskostnad på ca. kr 2100,- for flagging/firing på Rådhus.

Ved flagging/firing på alle stenger, vil kostnaden bli ca. kr. 4200,- utenfor normal arbeidstid.

Estimert kostnad ved å sette oppdraget ut til frivillig lag eller organissasjon vil variere fra ca kr 52 800,- per år til ca kr 79 200,- + enkeltstående flagginger, utenfor normal arbeidsdag.

Forslag til flaggdager og høringsinnspill

Det har i 2018 kommet inn følgende forslag til flagging:

 • Partiet De Kristne Rogaland har foreslo å markere den Den Internasjonale Holocaustdagen med å heise det Det Israeliske Flagget den dagen. På den måten markerer Eigersund kommune sitt engasjement i å bekjempe antisemitisme.
 • Brynjar Wetteland har kommet med følgende forslag i forbindelse med nytt flaggreglement:
  Kommunen innarbeider flagging fast den 9. november (Krystallnatten) og den 27. februar (Holoucostdagen).
 • Foreningen Norden Flagging for foreslått å markere Nordens dag 23.03 med flagging.

Det er mulig for alle å komme med innspill til reglement og flaggdager. Vi ber om at eventuelle forslag til flaggdager er godt begrunnet.

Tilbud på å overta flagging

I tråd med den politiske bestillingen, åpnes det opp for at frivillige enkeltpersoner, lag- og organisasjoner kan gi tilbud på å overta heising og firing av flagging for kommunen. Eventuelle interessenter kan gi tilbud om dette til kommunen.

Tilbud må inneholde opplysninger om:

 • Hvordan oppdraget er tenkt løst.
 • Hvordan det kan garanteres at flagging vil bli gjennomført i henhold til reglement.
 • Eventuelle forbehold og/eller begrensninger.
 • Pris.

Eventuelle tilbydere vil bli invitert inn til samtale for avklaringer.

Høringsfrist

6. mai 2019

Relaterte dokumenter