Nytt fra Forsvarets veterantjeneste (FVT) som er opptatt av å holde seg oppdatert på det som skjer i fagmiljøet relatert til veteranarbeid. De ønsker å bidra til spredning av relevante fagartikler, forskning og lignende som setter fokus på veteransaken, og som kan bidra til utvikling på feltet og understreke viktigheten av arbeidet med å anerkjenne, ivareta og følge opp veteranene våre.  

Vi må våge å tenke nytt om veteranbehandling”:  Hanne Kristine Haarset og Kjersti V. Sørdal er to psykologer med 30 års samlet klinisk erfaring med behandling av veteraner. I fagartikkelen “Vi må våge å tenke nytt om veteranbehandling”, som ble publisert 2. mai 2022 i Psykologtidsskriftet, gir en god oversikt over hva forskning trekker frem som særskilte utfordringer hos veteraner, og hvilken “veteranspesifikk” kompetanse hjelpeapparatet kan trenge i møte med veteraner.   

Norske forsvarsveteraners livsløp”:  I denne masteroppgaven til Nicklas Hjortgaard Christiansen fra 2022, ser Christiansen på hvordan norske forsvarsveteraners livsløp blir påvirket av deltakelse i internasjonale operasjoner, ved å se på temaer som oppvekst, parforhold, arbeid, utdanning, tjenesten i Forsvaret og opplevelser under utsendelsene.  

"NAVs tilbud til veteraner - rapport fra 2022": I denne rapporten er det gjort en kartlegging av aktører og tjenester som yter relevant bistand til veteraner, samt undersøkt hva som finnes av kompetanse i NAV til å følge opp veteraner, og i hvilken grad det rapporteres om brukertilfredshet og brukernes nytte av denne bistanden. Rapporten vurderer også behovet for statlig veterankontakt, og ser på ulike løsninger for innretning av oppfølgingen av veteraner i NAV.