Etter at klagesakene som de private barnehagene hadde overfor Eigersund kommune er ferdigbehandlet av Fylkesmannen i Rogaland, har Helleland og Hestnes barnehage kommet med nye opplysninger til kommunen om antall barn de har hatt i 2010. 

På grunnlag av disse nye tallene har Eigersund kommune foretatt ny beregning av kommunalt tilskudd til drift av de nevnte barnehagene i 2010. Totalt har antall barnehageplasser ved disse to barnehagene økt med 12 plasser – i forhold til det som var budsjettert og planlagt. De nye tallene fører til at Eigersund kommune øker sitt kommunale tilskudd for 2010 for disse to barnehagene, med henholdsvis 80.000 kroner og 69.000 kroner. 

Det må presiseres at det nye tilskuddet ikke har sammenheng med klagesakene som de private barnehagene hadde og der Fylkesmannen i Rogaland ga Eigersund kommune medhold. 

Kommunen erkjenner at de private barnehagene er en svært viktig samarbeidsparter i arbeidet med å sikre full barnehagedekning og det var i lys av dette at kommunen i desember 2010 ga de barnehagene som opplevde økonomiske problemer en mulighet for økonomisk bistand i form av gunstige lån. 

Regelendring for 2011.
For 2011 er det foretatt statlige regelendringer i tilskuddene til private og kommunale barnehager. Ordningen fra og med 2011 er at det nå er den enkelte kommune som skal utbetale alle tilskuddene, både det tidligere statstilskuddet og det kommunale tilskuddet. 

Eigersund kommune kommer til å foreta beregning av kommunalt tilskudd for 2011 i løpet av mars og vil i forbindelse med dette invitere de private barnehager til ulike samarbeids- og informasjonsmøter slik at det vil bli størst mulig åpenhet rundt prosessen med fordeling av tilskudd. 

Den 3. januar 2011 betalte Eigersund kommune ut over 12,2 millioner kroner som et forskudd på tilskuddet for 2011 til totalt 10 barnehager. 

I tabellen viser vi tilskudd for 2010 og 2009 (som for gitte barnehager var for høyt):

 

 

Varden

Steinholt

Raketten

Lykkeliten

Jernhagen

Eigerøy

Vår 7/12

639 204

344 253

413 573

615 093

378 626

563 383

Høst 5/12

456 574

24 590

295 409

439 352

270 447

402 416

Sum 2010

1 095 778

368 843

708 982

1 054 445

649 073

965 799

 

 

 

 

 

 

 

Mottatt 2009

1 311 320

604 993

880 904

1 553 777

875 061

1 513 951

 

 

Robåten

Kiellandssk.

Skattekisten

Hestnes

Helleland

Sum

Vår 7/12

653 866

1 015 266

791 881

449 785

228 393

6 093 323

Høst 5/12

467 047

725 190

766 355

507 682

163 138

4 518 200

Sum 2010

1 120 913

1 740 456

1 558 236

957 467

391 531

10 611 523

 

 

 

 

 

 

 

Mottatt 2009

1 170 570

1 966 758

1 190 935

338 577

432 153

11 838 999

 Eigersund kommune har benyttet den statlige beregningsmodellen for tildeling av tilskudd til private barnehager i kommunen – dette på lik linje med tidligere år.

 De økonomiske resultatene for de private barnehagene ser for øvrig slik ut over tid.

 

 

Regnskap

 

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Netto

Varden

9 318

1 931

-90 638

96 438

61 663

343 404

-304 236

117 880

Steinholt

46 557

238 366

126 796

439 152

261 524

96 188

18 529

1 227 112

Raketten

9 907

30 067

0

-45 131

139 380

34 634

-112 594

56 263

Lykkeliten

148 424

330 354

116 580

28 241

-416 078

396 979

-420 420

184 080

Jernhagen

60 263

113 297

-163 743

46 658

-110 165

149 065

-77 655

17 720

Eigerøy

 

 

192 650

538 525

-431 924

74 623

357 787

731 661

Robåten

 

 

 

79 711

627 778

253 168

284 792

1 245 449

Kiellandsskogen

 

 

 

-62 044

1 068 551

356 266

626 051

1 988 824

Skattekisten

 

 

 

 

 

344 649

52 673

397 322

Helleland

 

 

 

 

 

 

58 546

58 546

Hestnes

 

 

 

 

 

 

-507 584

-507 584

 

 

 

 

 

 

 

 

5 517 273