NVE ga i fjor tilsagn om tilskudd til planlegging og gjennomføring av flomsikringstiltak i Lundeåna. NVE sitt tilsagn er på inntil 90 % av kostnadene for tiltaket, men oppad begrenset til 15 mill. kr. Resterende 10 % skal dekkes av Eigersund kommune. Videre har det kommet midler fra forsikringsutbetalinger og Desconda AS.

Arbeidet knyttet til Elveparken består av mange delprosjekter, og for å holde en best mulig oversikt over de økonomiske forholdene i hvert enkelt delprosjekt, har en i regnskapet valgt å dele dette opp i følgende delprosjekter:

 1. Midler til flomsikring
 2. Erosjonssikring i Lundeåna
 3. Ny Tyskerbro
 4. Elvepark Lundeåna
 5. Sikringstiltak Desconda
 6. Kjøp av tomt – «Skomakersvingen»
 7. Kjøp av tomt – Nyeveien
 8. Svanedalsparken
 9. Granholmen
 10. Opparbeidelse av park i «Skomakersvingen»
 11. Nyeveien 39-54
 12. Flomsikring Damsgård bro – utbedring

I det følgende gis det en redegjørelse knyttet til det enkelte delprosjekt, hvor det gis informasjon om budsjett, forbruk til nå, finansiering mv. I motsetning til forrige rapport, har vi denne gangen funnet det hensiktsmessig å oppgi alle beløp ekskl. mva.

1. Midler til flomsikring

Dette er et prosjekt som har ligget inne med budsjettmidler over flere år, og hvor midlene er brukt til ulike flomsikringstiltak i kommunen. Prosjektet ligger i 2016 inne med budsjettmidler på kr. 575.000,- ekskl. mva. og har hatt et forbruk på kr. 238.000,- ekskl. mva. Det er i all hovedsak internkjøp som er belastet på dette prosjektet til nå, hvor det ikke er mva. Resterende midler overføres til 2017, og det vil derfor være ca. kr. 385.000,- ekskl. mva. i budsjettmidler på dette prosjektet i 2017. Disse midlene er ikke avsatt til noe konkret, men kan brukes til ulike flomsikringstiltak i Lundeåna eller andre steder i kommunen.

2. Erosjonssikring i Lundeåna

Dette delprosjektet er anslått til å koste 2,4 mill. kr. ekskl. mva. Prosjektet finansieres av NVE og Eigersund kommune med 50 % hver. NVE sitt bidrag til dette prosjektet kommer utenom de 15 millionene kronene som er nevnt ovenfor. Per den 16.03.17 er det et forbruk på kr. 1.008.000,- ekskl. mva. knyttet til prosjektet. Prosjektleder skal ha en gjennomgang med entreprenøren denne uken. En del av kostnadene fordeles på Granholmen-prosjektet, se delprosjekt 9.

3. Ny Tyskerbro

Dette delprosjektet er anslått til å koste kr. 1.248.000,- ekskl. mva. Prosjektet finansieres av forsikringsutbetalinger. Per den 16.03.17 er det et forbruk på ca. kr. 956.000,- ekskl. mva. knyttet til prosjektet. I det siste beløpet inngår også kostnader med å heise brua på plass. Forventede gjenstående kostnader er eventuell tilpasning til justert høyde samt eventuell «heiseanordning».

4. Elvepark Lundeåna

Det ligger inne 1,2 mill. kr. ekskl. mva. i budsjettmidler på dette delprosjektet. Dette er avsatt til kommunens egenandel på 10 % i forbindelse med Elvepark-prosjektet. Per den 16.03.17 er det et forbruk på ca. kr. 1.047.000,- ekskl. mva. knyttet til dette delprosjektet, og dette er brukt til prosjektering, internfakturering mv. Det er ikke usannsynlig at dette delprosjektet kan få et overforbruk på over 10 % (altså kr. 120.000,- ekskl. mva.) på grunn av bl.a. behovet for nye hydrologiske beregninger og mer detaljprosjektering enn det som var forutsatt ved starten av prosjektet.

5. Sikringstiltak Desconda

Det ligger inne kr. 950.000,- ekskl. mva. i budsjettmidler knyttet til dette delprosjektet, og per den 16.03.17 er det et forbruk på ca. samme beløp som budsjettet. Prosjektet er ferdigstilt og finansieres i hovedsak av Desconda AS.

6. Kjøp av tomt – «Skomakersvingen»

Tomt er kjøpt for kr. 350.000,-. Prosjektet er ferdigstilt og finansieres av annet prosjekt avsatt til erverv av grunnareal.

7. Kjøp av tomt – Nyeveien

Tomt er kjøpt for kr. 100.000,-. Prosjektet er ferdigstilt og finansieres av annet prosjekt avsatt til erverv av grunnareal.

8. Svanedalsparken

Dette delprosjektet var i utgangspunktet anslått til å koste 7,36 mill. kr. ekskl. mva., men basert på prognoser vil prosjektet koste ca. kr. 7,6 mill. kr. ekskl. mva. Desconda AS bidrar med kr. 300.000,- til opparbeidelse av parkområdet ved deres bygning. Dette var ikke en del av det opprinnelige budsjettet for dette delprosjektet, slik at dette dekker det eventuelle merforbruket i forhold til anslått kostnad. Per den 16.03.17 er det et forbruk på ca. 4,6 mill. kr. ekskl. mva. Finansieringen av dette prosjektet er en del av tilskuddet fra NVE. Forventet gjenstående kostnader er i størrelsesorden 3 mill. kr. ekskl. mva.

9. Granholmen

Dette delprosjektet er anslått til å koste 3,68 mill. kr. ekskl. mva., og per den 16.03.17 er det et forbruk på ca. 1,72 mill. kr. ekskl. mva. Finansieringen av dette prosjektet er en del av tilskuddet fra NVE. Det er forventet at dette delprosjektet kommer ut med en kostnad som er lik det budsjetterte.

10. Opparbeidelse av park i «Skomakersvingen»

Dette delprosjektet er anslått til å koste kr. 1,84 millioner ekskl. mva., og per den 16.03.17 er det ikke noe forbruk på prosjektet. Finansieringen av dette prosjektet er en del av tilskuddet fra NVE. Det er forventet at dette delprosjektet kommer ut med en kostnad som er lik det budsjetterte.

11. Nyeveien 39-54

Dette delprosjektet er anslått til å koste 2,4 mill. kr. ekskl. mva. Per den 16.03.17 er det ikke noe forbruk på prosjektet. Finansieringen av dette prosjektet er en del av tilskuddet fra NVE. Det er forventet et underforbruk på dette prosjektet på i størrelsesorden 1,2 mill. kr. ekskl. mva.

12. Flomsikring Damsgård bro – utbedring

Dette delprosjektet er ferdigstilt med et forbruk på kr. 624.000,- ekskl. mva. og hvor finansieringen blant annet skal skje med forsikringsutbetaling knyttet til skader på broen.

Konklusjon

Slik det nå ser ut er det ikke grunn til å tro at flomsikringsprosjektet samlet sett skal ha et overforbruk sammenlignet med vedtatt budsjett. For et av delprosjektene; «4 Elvepark Lundeåna» er det ikke usannsynlig at det blir et overforbruk på mer enn 10 % (som utgjør kr. 120.000,- ekskl. mva.). For et av delprosjektene; «11 Nyeveien 39-54» er det grunn til å tro at det blir et underforbruk på i størrelsesorden 50 %, som utgjør 1,2 mill. kr. ekskl. mva.

Relaterte dokumenter