Dette gir et totalt tilskudd på nesten 56,4 millioner kroner i tilskudd for 2011. Staten har anslått at lønns- og prisveksten for kommunal sektor vil være 2,8% i 2011.

På bakgrunn av innspill fra Raketten barnehage har rådmann Ketil Helgevold bedt om at det ble foretatt en ny foreløpig beregning av tilskudd til private barnehage for 2011. 

Denne etterberegningen viser at de private barnehagene vil få i nesten 56,4 millioner kroner i tilskudd for 2011.

Bakgrunnen for etterberegningen er at beregningsmetoden for 2011 er helt ny, jf. egen forskrift om dette. Den nye beregningsmetoden tar utgangspunkt i budsjett og ikke som tidligere kommunen og den enkelte barnehages regnskap. Kommunens budsjett og regnskap er slik at det er enkelt driftsforhold som budsjetteres som samleposter for hele kommunen og ikke fordeles ut på den enkelte enhet før i regnskapet. Dette har ført til at deler av tilskuddet ikke ble fanget opp i den første beregningen av tilskudd.

Det bør presiseres at dette i sum for 2011 ikke vil medføre økt tilskudd totalt sett da forholdene som ligger til grunn for denne etterberegningen uansett ville ha blitt fanget opp av den allerede planlagte etterberegningen. Denne etterberegningen som skal gjennomføres når kommunens regnskap er ferdig er for øvrig pålagt gjennom forskriften, nettopp for å fange opp ulike forhold. Det vil imidlertid lette budsjettsituasjonen for de private barnehagene da de får større klarhet i sin økonomiske situasjon allerede nå og ikke når den planlagte etterberegningen vil finne sted.

Rådmannen ønsker å gi uttrykk for at han ser viktigheten av den innsatsen de private barnehagene driver og at den barnehagedekningen som kommunen har i dag, ikke ville ha vært mulig uten innsatsen fra de private barnehagene. Det er også positivt med den spredning i tilbudet som de private barnehagene representerer. En spredning som går fra de foreldredrevne barnehagen via de som driver ut i fra et idealistisk grunnlang til de som driver ren kommersiell virksomhet, noe som også gjenspeiles i regnskapene til de ulike barnehagene.

Det skulle være vel kjent gjennom media at de private barnehagene i mange kommuner ikke er fornøyd med det offentlige tilskuddet og ønsker et større tilskudd. Rådmannen er opptatt av at administrasjonen må forholde seg til gjeldende regelverk enten dette medfører en økning eller en reduksjon av tilskudd.

Rådmannen finner grunn til å påpeke at den foreløpige beregning viser at alle de private barnehagene har fått en økning i tilskudd som varierer fra 4,1% til 8,8%. Denne veksten dekker i utgangspunktet mer enn budsjettert lønns- og prisvekst for 2011.

Dette er en situasjon som de kommunale barnehagene ikke er i der det er knallharde krav til innsparinger og effektivisering – som for den øvrige delen av den kommunale virksomheten der de fleste enhetene ikke kan påregne en slik økning.
 
Økningen i etterberegningen vil ikke medføre noen økt økonomisk belastning for kommunen fordi dette er driftsutgifter for kommunen som staten delvis kompenserer for. Som kjent er kommunen i en vanskelig økonomisk situasjon der det er vedtatt driftsreduksjoner i størrelsesorden 20 millioner kroner og dersom tilskuddet til de private barnehagene økes ut over det som er pålagt vil dette naturlig nok medføre enda større driftsreduksjoner i kommunen for øvrig enn det som allerede er pålagt gjennom kommunestyrets budsjettvedtak.

Tilskuddene fordeler seg slik:

 

 

Driftstilskudd

Kapitaltilskudd

Totalt tilskudd 2011

Totalt tilskudd 2010

Endring kr

Endring %

Jernhagen

2 910 500

241 800

3 152 300

2 897 973

254 327

8,8

Helleland

2 750 675

230 900

2 981 575

2 849 975

131 600

4,6

Raketten

2 910 305

241 784

3 152 089

3 019 737

132 352

4,4

Varden

4 259 155

349 115

4 608 270

4 427 518

180 752

4,1

Lykkeliten

5 990 019

549 878

6 539 897

6 124 545

415 352

6,8

Eigerøy

4 732 424

425 162

5 157 586

4 855 069

302 517

6,2

Robåten

5 374 603

472 606

5 847 209

5 531 388

315 821

5,7

Kiellandsskogen

7 577 425

631 100

8 208 525

7 859 606

348 919

4,4

Skattekisten

8 490 124

616 789

9 106 913

6 747 972

2 358 941

35,0

Hestnes

7 165 543

476 012

7 641 555

4 931 735

2 709 820

54,9

 

52 160 772

4 235 146

56 395 918

49 245 518

7 150 400

 

Kommunen vil presisere at tilskuddene både kan og antagelig vil endre seg noe ved den endelige etterberegningen.

Det kan være grunn til å presisere at denne etterberegningen ikke vil ha noen innvirkning på tidligere års beregning av tilskudd, all den tid de beregningene er foretatt etter det regelverket som var gjeldende for 2010. En beregning som Fylkesmannen for øvrig har stadfestet er korrekt da det ikke ble gitt medhold i noen av de innkomne klagesakene.