Prima Seafood AS søker om endring av tillatelse for mottak og produksjon av pelagisk fisk ved eiendom 47/30 i Eigersund kommune. Prima Seafood AS har inngått avtale med Fonn Egersund AS om leie av anlegg for mottak og produksjon av pelagisk fisk på gnr. 47 bnr. 35 Lindøyveien 92 i Egersund fra 01.05.2019. Avtalen trådte i kraft samtidig med at tidligere leieavtale mellom Fonn Egersund AS og Global Egersund AS opphørte.

Fylkesmannen overførte samtidig opprinnelig gitt tillatelse til Fonn Egersund AS fra Global til Prima Egersund AS, og bad i samme brev selskapet om å søke om endring av tillatelse for å bringe dette bedre i samsvar med endringer i regelverket og nyere tillatelse til fiskeriselskaper i Egersund havn.

Mulig forurensning vil være utslipp av organisk stoff til sjøresipient i eksisterende utslippsledning med utløp utenfor Lindøy. Det vil i tillatelsen bli satt krav om tiltak og fastsatt grenseverdier for å avgrense utslippene.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i Veiledningstorget, Nytorget 9, og på Fylkesmannen i Rogaland sin nettside www.fylkesmannen.no/rogaland under "høyringar".

Merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger eller til fmropost@fylkesmannen.no innen 13. oktober.

Relaterte dokumenter:

Høringsbrev - Prima Seafood AS

Søknad om utslippstillatelse med vedlegg

Foto: iEgersund.no