Eigersund parkering KF sender med dette på høring forslag til forskrift om boligsoneparkering for Eigersund kommune.

Etter gjeldende skiltnormal skal boligsoneparkering fastsettes ved lokal forskrift. Det har vært boligsoneparkering i Eigersund siden 1992, men uten lokal forskrift. Regelverk og praksis knyttet til boligsoneparkering har fulgt kommunestyrevedtak om dette fra 1992 og 2016.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova.

Bakgrunn for utarbeidelsen av forslag til forskrift:

På denne bakgrunn er det utarbeidet et forslag til forskrift om boligsoneparkering for Eigersund kommune. Dette er styrebehandlet i Eigersund parkering KF 15.12.2020, og formannskapet i Eigersund Kommune vedtok i sitt møte 17.3.2021 å sende forslaget til forskrift ut på høring.

Med bakgrunn i gjeldende skiltnormal, er det utarbeidet forslag til forskrift med utgangspunkt i forskrifter fra andre kommuner. De generelle formaliteter knyttet til forskriften er hensyntatt og hentet fra forskriftene til de større kommunene i landet. Disse har imidlertid som regel kombinerte boligsoner der det også er mulig å parkere på ordinære vilkår. Det har vi ikke i Eigersund.

Om forslaget til forskrift:

De mer spesifikke punktene, konkret §§ 4 – 7, er basert på nevnte kommunestyrevedtak fra 1992 og 2016.

Det er få endringer i forhold til kommunestyrevedtakene fra 1992 og 2016 som har dannet basis for gjeldende praksis. De endringene som er gjort er i §6 og §7, og da med bakgrunn i at det er trangt om plassen i boligsone 0, 1, 2 og 3. Dette er de sentrumsnære boligsonene som ble opprettet i 1992, der boligsonevilkårene er gyldige hele døgnet alle dager.

Endringene er i praksis presiseringer som sikrer at det er plass til beboerne i disse sonene. Det gjelder konkret §6, kulepunkt 5 og 8 og §7, kulepunkt 5.

Frist for høringsuttalelser er 28. Februar 2022

Uttalelser sendes på e-post til: post@eigpark.no

eller som brev til: Eigersund Parkering KF Postboks 20, 4379 Egersund

Uttalelser bes merket med saksnummer 21/3001

Videre saksgang:

Når høringsfristen er ute bearbeides utkastet på basis av innspillene og fremmes så for endelig politisk behandling i formannskapet og kommunestyret. En antar at endelig vedtak av kommunestyret kan foreligge i løpet av første halvår 2022.

Forskriften vil tre i kraft etter at vedtak i kommunestyret foreligger.

Aktuelle dokumenter/lenker: