Det er egne bestemmelser for ettersøk etter hjortevilt som blir skadeskutt under lovlig jakt1).

Eigersund kommune har inngått avtaler med private ettersøksekvipasjer (hundefører/jeger + godkjent ettersøkshund) som rykker ut på kommunens vegne. Alle ettersøk i kommunal regi har status som offentlige viltettersøk og det gis derfor en utvidet mulighet for å benytte hjelpemidler som kunstig lys og motorkjøretøy. Kommunen varsler alltid politiet før et ettersøk. I tettbebygd område innhentes samtidig tillatelse til bruk av skytevåpen. Kommunens ettersøksansvarlig bærer signalvest med påskrift som viser at det pågår et offentlig viltettersøk.

 1. Regler om ettersøkshund
 2. Hjorteviltregisteret

Hva gjør jeg ved en viltkollisjon?

Hvis dyret er dødt

 • Meld fra til politiet (02800) og marker ulykkesstedet, for eksempel ved å henge opp en handlepose som er lett synlig fra vegen. Dette forenkler arbeidet med å finne og fjerne dyret.
 • Det er straffbart å ta med seg dyret uten at dette på forhånd er avtalt med kommunen, da verdien av dyret (kjøtt, trofé og lignende) er viltfondets eiendom.

Hvis dyret løper bort fra ulykkesstedet

 • Se etter reaksjon hos dyret. Husk retning og stedet der dyret forsvant.
 • Merk skadested eller stedet hvor viltet sist ble sett. Når kommunen skal gå ettersøk vil dette gjøre arbeidet enklere og mer effektivt. Heng opp en handlepose eller noe annet godt synlig fra veg.
 • Varsle politiet (02800) om ulykken.
 • Politiet vil deretter ta kontakt med kommunen som vil gjennomføre et viltettersøk. Oppgi alltid mobilnummer slik at ettersøksansvarlig i kommunen kan ta kontakt i forbindelse med ettersøket.

Dersom en har kaskoforsikring og det er skade på kjøretøyet, vil forsikringsselskapet kreve dokumentasjon for at hendelsen er reell. Politiet eller kommunen kan avgi en slik dokumentasjon når forholdet er varslet og bekreftet.

Hva gjør jeg hvis jeg ser et sykt eller skadet vilt?

 • Se etter hvordan dyret beveger seg og om det har brukkne bein. Dersom du vurderer det slikt at dyret er dødelig sykt eller har en skade som medfører varig lidelse skal du varsle kommunen.
 • Kontakt Eigersund kommune på telefon 466 31 636.
 • Dersom du ikke får svar og det er behov for rask respons kan du vurdere å kontakte politiet på 02800.

Ansvar for fjerning av dødt og selvdødt vilt

Eigersund kommune skal ha melding om alt vilt som blir drept eller skadd langs veinettet i kommunen. Kommunen er ansvarlig for fjerning av dødt vilt langs kommunale veier, mens Statens vegvesen er ansvarlig for fjerning av dødt vilt langs fylkesveier, riksveier og europaveier.

Melding om dødt vilt i Eigersund kommune skal gis til Leif Terje Aamodt på e-post eller telefon 466 31 636.

Det kommunale viltforvaltningsorganet har i utgangspunktet ingen plikt til å sørge for nedgraving eller fjerning av selvdødt vilt. Dette er i prinsippet en sak for grunneier, helsevesen eller veterinærvesen.

Døde husdyr

Ved funn eller melding om døde husdyr har eier plikt til selv å sørge for at dyret blir fjernet og selv dekke kostnadene forbundet med dette (jf. forurensningslovens §§ 2 og 27. Dyret skal enten graves ned (ved behov steinsettes) eller leveres til destruksjon.

Ettersøk etter skadeskutt hjortevilt

Dersom en under lovlig jakt skadeskyter et hjortevilt, påligger det jeger eller jaktlag å organisere ettersøk med godkjent ettersøksekvipasje. Dersom dyret går over i et annet vald vil pliktig ettersøk i privat regi utløpe samme dag dyret ble påskutt. Dersom dyret oppholder seg i eget vald, skal om nødvendig det private ettersøket pågå ut dagen etter skadeskyting. Etter dette skal kommunen varsles og vurdere behov for å fortsette ettersøket, som da vil gå over til et offentlig ettersøk med kommunens ettersøkspersonell. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, § 27.