Offentlighetsprinsippet ble grunnlovsfestet i 2004 i forbindelse med endringene i grunnlovens § 100 om ytringsfrihet. I § 100 kan en blant annet lese

”Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.”

Offentlighetsprinsippet, slik det kommer til uttrykk i Grunnloven og offentlighetsloven § 3, innebærer at det ikke er rom for å nekte innsyn i et dokument etter en skjønsvurdering. Et organ kan ikke nekte innsyn fordi ledelsen eller tjenestemennene i organet mener at det ikke er ønskelig eller at det vil skade organet dersom innholdet blir kjent.

Etter offentlighetsloven § 3 kan alle kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og liknende register. Dette innebærer at hvem som helst kan kreve innsyn.

Relatert lenke