Ordfører og rådmann ble etter en tids prosess enige om at det var ett ønske og behov for begge parter om å starte forhandlinger om en mulig frivillig sluttavtale for rådmannen. 

Begge parter er tydelige på at avtalen er et resultat av en helhetlig vurdering. Rådmannen vil i avtaleperioden bidra etter avtale i aktuelle juridiske prosesser, herunder oppfølging av tvistesaken om Eigerøy skole. 

Med bakgrunn i enigheten mellom ordfører og rådmann, ga formannskapet i møte den 22.9.2020 fullmakt til ordføreren å fremforhandle en frivillig avtale. Denne avtale ble tirsdag vedtatt av kommunestyret.

Avtalens omfang og utforming ligger godt innenfor det som er vanlig for denne type sluttavtale, og avtalen som kommunestyret godkjente i sitt møte 29.09.2020 opphører den 31.07.2021. Avtalen innebærer at det utbetales ordinær lønn i seks måneder etter ordinær oppsigelsestid. Opptjente feriepenger fra 2020 utbetales som vanlig i juni 2021.

Rådmannen fritas for arbeidsplikt og -rett fra 31.12.20, og står fritt til å ta annet arbeid etter 31.12.2020 uten at utbetalinger og ytelsene i avtalen reduseres.