Mindre vesentlig reguleringsendring Nordstø gnr. 8 bnr. 22 mfl. - justering av formålsgrense.

Rådmannen delegert i sak 013/18  har blitt behandlet og følgende vedtak ble fattet:

Det vedtas en mindre reguleringsendring i 20150003 - Områderegulering Havne- og næringsområde Kaupanes (7-15) (20150003) som medfører følgende justering av formålsgrenser i plankart for gnr 8/22, 8/359, 8/282 og 8/173:

Reguleringsendringen gjelder justering av formålsgrense kai/havneområde i sjø 10 m ut og formålsgrense industri/lager/kai (I/L 11) flyttet ut til 20 m innenfor ny formålsgrense for kai/havneområde i sjø som vist på vedlagte kartutsnitt. Byggegrense flyttes tilsvarende ut slik at denne ligger 4 m innenfor formålsgrense for industri/lager jfr. kart datert 10.10.2018 fra Multiconsult.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter