En samlet og helhetlig plan for området vil bl.a kunne legge til rette for økt godsomsetning, økt trafikk over Eigersund havn samt legge til rette for flere arbeidsplasser. Det vil også på sikt kunne bidra til å frigjøre andre områder for byutvikling.

Planområdets begrensning er som vist på kartet.

Kaupanesområdet - kart

Det er 4 eldre eksisterende regulerinsplaner for området og en ønsker å erstatte disse med en områderegulering for å få en samlet og helhetlig plan for området. Områdereguleringen skal helt eller delvis erstatte følgende reguleringsplaner og reguleres i tråd med kommuneplanens arealdel (IH4, IH4.1, IH8, IH2, IH3 m.m):

  • 7-7 Fiskarvik
  • 7-8 Grønehaugen
  • 7-9 Kaupanes
  • 7-10 Nordstø

 

Rådmannen har utarbeidet et grunnlagsdokument i form av et planprogram for områdereguleringen da en på et tidlig tidspunkt ønsker å gi signaler om hva en vil utrede/beskrive i planbeskrivelsen og synliggjøre kommunes intensjon med planarbeidet og dette er lagt ut på plankontoret samt på kommunes hjemmeside under reguleringsplaner/varsel om oppstart.

Planarbeidet vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning da det ikke vil medføre vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn eller komme inn under bestemmelsene i Vedlegg I. (Jfr. §§2d, 3.1a) se egen gjennomgang i planprogram. Hovedtrekkene i arealbruken og utbyggingsomfang er allerede avklart i tidligere reguleringsplaner.

Ved å optimalisere eksisterende havne- og industriområder og dermed gi rom for ny og variert aktivitet, vil en bl.a. kunne legge grunnlaget for en fremtidig frigjøring av areal i tilknytning til sentrumsnære havneområder til byformål.

Spørsmål og merknader til reguleringsplanarbeidet og forslaget til planprogram kan innen 6. februar 2012 rettes til: Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund. Kontaktperson er plansjef Dag Kjetil Tonheim på e-post eller telefon 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter