Eigersund kommune gir med dette melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til §§ 12-8 og 12-14 i plan- og bygningsloven for:

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HAVN- OG NÆRINGSOMRÅDE KAUPANES, PLANID 20150003-01

Planområdet

Planområdet ligger på Kaupanes på Søre Eigerøy. Den delen av planområdet der det vil bli foreslått endringer ligger innenfor den stiplede linjen på kartet.

Kaupanes

Hensikten med planarbeidet     

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for følgende endringer:

  • flytting av strekning av planlagt veg SKV 3 med tilliggende gang- og sykkelveg om lag 25-30 m sørover
  • omregulering av hele eller deler av område H/I/L 4 til havneområde (SHL)
  • mulighet for å bygge kontorbygg på sørøstlige deler av område I/L 10
  • innregulering av atkomst til område I/L 10
  • nødvendige tilpasninger på reguleringsplankartet og de tilhørende bestemmelsene som følge av de ovenfor nente endringene

Gjeldende reguleringsplan

Gjeldende reguleringsplan er Havn- og næringsområde Kaupanes, planid. 20150003 fra 2017.

Krav til konsekvensutredning

Planlagte endringer er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I og II. Planlagte endringer faller ikke inn under forskriftens §§ 2-4, og vurderes derfor som ikke konsekvensutredningspliktige.

Utbyggingsavtale

Nei.

Aktuelle reguleringsformål

Som i gjeldende reguleringsplan.

Kontaktinformasjon

Eventuelle kommentarer eller merknader til varselet kan rettes skriftlig til Eigersund kommune, Plankontoret, Postboks 580, 4379 Egersund eller på e-post til post@eigersund.kommune.no.

Høringsfrist

Frist for innspill er 20. august 2018.

Relaterte dokumenter