Reguleringsendring. Områdereguleringsplan for havn- og næringsområde Kaupanes. Høring / offentlig ettersyn

Planteknisk utvalg vedtok i møte den 20.11.18, sak 172/18, å legge reguleringsendring på deler av områdereguleringsplan for havn- og næringsområde på Kaupanes ut til offentlig ettersyn og høring etter at en ny bestemmelse var lagt inn i § 39, jf. plan- og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11.

Hensikten med planforslaget

Endringene sammenlignet med gjeldende reguleringsplan er i hovedsak knyttet til at samleveg SKV 3 flyttes om lag 25 m sørover på en strekning. Endringen er foranlediget av at Eigersund næring og havn (ENH) har inngått avtale med Hermod Teigen AS (HT) om at HT skal leie et om lag 8 daa stort område for å sette opp en bygning der deler av samleveg SKV 3 ligger på nylig vedtatt reguleringsplan. Ettersom denne endringen vil medføre at område SHL blir redusert med om lag 5 daa, foreslås det samtidig at en tilsvarende stor del av H/I/L 4 omreguleres til SHA. Område I/L 10 øker i areal som følge av endringen.

Endringene på plankartet kommer om lag midt i planområdet, nord og øst for turkis område merket o_SHL.

Uttalelser og merknader

Merknader til reguleringsendringen bes sendt til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 21.01.19. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter