Høring og offentlig ettersyn - Områdereguleringsplan med konsekvensutredning for havne- og næringsområde Kaupanes

Kommunestyret har i møte den 19.06.2017 i sak 066/17 vedtatt å legge forslag til områdeplan med konsekvensutredning for havne-, næring- og industriområdet på Kaupanes på Eigerøy ut til offentlig ettersyn med tilhørende dokumenter. Dette er en omfattende plan som legger opp til å etablere et moderne og fremtidsrettet havne- og næringsareal i tilknytning til Egersund havn. Reguleringsplanen legger opp til å kunne etablere omlag 100 000 m2 med nye næringsbygg.  I planprosessen er det blitt lagt stor vekt på landskapsbearbeiding og tilpasning og vurderinger av utbyggingspotensiale.

Konseptet innebærer at havne- og næringsområdet kan utvikles trinnvis basert på eksisterende infrastruktur med kai- og havneanlegg og rv 42. Havne-, industri-, lager og næringsområder deles inn i tre soner/grupper hvor de med behov for tilgang til kai/havn og sjø legges lengst mot øst. I den midtre sonen ligger industri- og lagerarealer som i mindre grad er avhengig av tilgang til kai og sjø som er arealkrevende og som med fordel kan gi synergieffekter til øvrige bedrifter i området. I den vestlige sonen langs Hovlandsvegen er det regulert næringsareal til bedrifter som er mer trafikkskapende og vil ha en større andel av kontor-/service- arbeidsplasser.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket på Amfi i Egersund. Sakens dokumenter er også er lagt ut nederst på denne siden og kan lastes ned . 

Relaterte dokumenter

Høringsperiode

Høringsperioden er fra 7. juli til 29. august 2017.

Merknader

Uttalelserog merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 29. august 2017. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på telefon 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.