Kunngjøring av reguleringsendring for områdereguleringsplan for Havn og næringsområde på Kaupanes.

Eigersund kommunestyre har i møte den 18.03.19, sak 031/19, vedtatt endring av områdereguleringsplanen for Havn og næringsområde på Kaupanes. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Endringen som ble vedtatt gjelder i hovedsak at samleveg SKV 3 er flyttet om lag 25 m sørover på en strekning.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen tre uker fra kunngjøringsdatoen i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager sendes skriftlig til Eigersund kommune, plankontoret, Pb. 580, 4379 Egersund.

Kontakt

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til plankontoret.

Kunngjøring

Plankart, bestemmelser og saksframlegg er lagt ut på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tre uker fra den 27.04.19.

Relaterte dokumenter