Norconsult AS gir på vegne av Eigersund kommune melding om at følgende reguleringsplanarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Plan 2015 003 Områdereguleringsplan for Havne- og næringsområde Kaupanes.

Formålet med planen er å tilrettelegge for utbygging av havne- og næringsvirksomhet på Kaupanes, i tråd med gjeldende kommuneplan. Planområdet har en størrelse på omtrent 640 daa, hvorav omtrent 400 daa ligger på land. Området er vist som nåværende og framtidig næringsområde i gjeldende kommuneplan. Planforslaget vil bli utarbeidet som områdeplan med konsekvensutredning i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 4-1.

Høring og ettersyn

Høring og offentlig ettersyn av planprogram for 2015 003 Områdereguleringsplan for Havne- og næringsområde Kaupanes. For planarbeid som medfører konsekvensutredning skal det utarbeides forslag til planprogram. Det gis derfor også melding om at planprogram for plan 2015003 Områdereguleringsplan for Havne- og næringsområde Kaupanes legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-9.

Kontakt

Kontaktperson i Eigersund kommune er plansjef Dag Kjetil Tonheim 51 46 80 00 eller 958 84 976.

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet eller merknader til planprogrammet kan innsendes som merknad til Norconsult AS ved Peter Sonnenberg på e-post, eller vanlig post til Postboks 130, 4065 Stavanger innen 8. mai 2015.

Relaterte dokumenter