Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6

Beskrivelse av tjenesten

Omsorgsstønad skal gi en viss økonomisk kompensasjon til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid og skal stimulere til fortsatt innsats. Omsorgsstønad tar ikke sikte på å gi omsorgsyteren full lønn for hver time som arbeides. Det er kommunen som vurderer antall timer som skal legges til grunn. Den omsorgstrengende må være helt avhengig av omfattende praktisk eller personlig hjelp for å få dekket sine omsorgsbehov i hjemmet.

Omsorgsstønad skal bidra til at du kan bo lengst mulig i eget hjem

Omsorgsstønad beskattes som vanlig inntekt etter skatteloven.

Vurderingsmomenter

Omsorgsstønad tildeles etter individuell og faglig helhetsvurdering. Du utfører omfattende, varig og tyngende omsorgsarbeid.

Momenter som skal inngå i vurderingen er:

  1. om du arbeider mange timer per uke med omsorgsarbeid,
  2. om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig,
  3. om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen,
  4. om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon, og mangel på fritid,
  5. arbeidet må være av relativt varig art og ha et visst omfang,
  6. du har søkt hjelpestønad fra NAV,
  7. om kommunen vurderer omsorgsstønad som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på.

Andre tjenester skal være vurdert som uaktuelle.

Forventninger og krav

Som oppdragstaker plikter du å melde i fra til Eigersund kommune dersom du ikke lenger kan ivareta avtalte omsorgsoppgaver.

Egenbetaling

Kommunen tar ikke betalt for denne tjenesten.