En av de mest sentrale målsettingene for tjenestene er at ingen skal bli fratatt oppgaver som de kan utføre selv samt at brukere skal styrkes til selv å mestre eget liv. Dersom det er behov for tjenester skal dette gis på så lavt nivå som mulig.

Brukerne befinner seg ofte på flere trinn av trappen samtidig, med ulike kombinasjoner av tjenester. Noen av tiltakene/tjenestene på de laveste trinnene kan, etter individuell vurdering, gis på trinnene over.

Trappetrinn

Fra øverst til nederst

Jeg trenger hjelp hele døgnet

 • Sykehjem

Jeg trenger hjelp mye av tiden

 • Bor i bolig kommunen disponerer til heldøgns helse- og omsorgsformål

Jeg trenger mer hjelp i perioder

 • Bor delvis hjemme.
 • Korttidsopphold.
 • Øyeblikkelig hjelp
 • Døgnopphold.

Jeg behøver hjelp hjemme

 • Bor hjemme
 • Dagsenter
 • Praktisk bistand
 • Omsorgs-stønad
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Helsetjenester i hjemmet (hjemme-sykepleie, psykisk helsehjelp eller rusrelatert helsehjelp)

Jeg har behov for litt hjelp

 • Bor hjemme
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Hjelpemidler som trygghets-alarm og velferds-teknologi
 • Hverdags-rehabiltering
 • Støttekontakt

Jeg klarer meg ganske godt selv

 • Bor hjemme
 • Lavterskel-tilbud
 • Frisklivssentral

Jeg klarer meg selv

 • Ingen behov, ivaretar egenomsorg hjemme
 • Fastlege