Formannskap og kommunestyret ble i juni informert om følgende:

«Det har nå kommet oppdatert informasjon om økonomien i flomsikringsprosjektet. Foreløpig prognose tilsier at det samlet sett vil være et betydelig beløp utover budsjett, hvis prosjektet gjennomføres som planlagt. Dette er ny informasjon i forhold saken som ligger til kommunestyret 19.6 "Prinsippsak - status og videre oppfølging av flomtiltak i Lundeåna og Eideåna - statusrapport per den 22.05.17".  I saken meldes det om at prosjektet totalt sett ville holde budsjettrammen på tross av merforbruk på delprosjekt. 

Tiltak

Det har vært iverksatt flere ulike tiltak for å styrke arbeidet med oppfølging og styring av kommunens byggeprosjekter. Rådmannen har vurdert det som nødvendig med ytterligere tiltak og har derfor opprettet en stilling som skal ha ansvar for fortløpende styring og oppfølging av kommunens ulike byggeprosjekter. Dette betyr at prosjektlederne i teknisk avdeling rapporterer direkte til denne stillingen. Foreløpig er stillingen kun et engasjement på 6 måneder.

Det var i forbindelse med rekrutteringsprosessen til kommunalsjef personal, at det åpnet seg en mulighet til å rekruttere en kvalifisert søker til stillingen som skal følge opp kommunes byggeprosjekter. Frank Westad som har takket ja til stillingen, har bred erfaring fra kommunal sektor. Han vil begynne i stillingen førstkommende tirsdag.

Økonomirapport i august

Det jobbes med ulike tiltak, for å redusere avviket i forhold til vedtatt budsjett. Det vil utarbeides en økonomirapport for prosjektet som ferdigstilles seinest 22. august, for å få mest mulig oppdaterte tall. Rapporten blir lagt frem for formannskapet 23.8. og vil inneholde fakta om situasjonen, mulige kostnadsreduserende tiltak, oppdatert prognose samt alternativ finansiering av de delene som tilhører elveparken og løsninger knyttet til vei og parkering.

Møte med NVE

Prosjektledelsen har i tillegg hatt møte med NVE om tilskudd til nye flomtiltak for neste år, hvor også status for flomsikringstiltakene i 2017 var tema. Flomsikringstiltakene vil prioriteres i tråd med flomsikringsplanen som lå til grunn for søknaden av igangsatte flomsikringstiltak. Det kan bli aktuelt å søke NVE om ytterligere tilskudd for 2017, for eksempel knyttet til en styrket prosjektledelse og uforutsette utgifter, når økonomirapporten er ferdigstilt.