Dette gjelder tiltakene som er under detaljprosjektering på strekningen fra Damsgaard bru og opp til Elverhøy.

  • På møtet vil landskapsarkitekt Thormod Sikkeland presentere prosjektet «Elveparken» og delfasene og tiltakene dette omfatter samt hensikten med disse.
  • Videre vil det bli orientert om fremdrift og prosesser knyttet til varsling. Det vil også bli gitt en orientering om flomsikring og NVE.

Dette er et arbeid som skjer i nært samarbeid med NVE.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en kontakte prosjektleder Mats Nergård på telefon 51 46 82 73 eller mobiltelefon 402 44 334 eller plansjef Dag Kjetil Tonheim på telefon 51 46 83 21 eller mobiltelefon 95 88 49 76.