Agenda for dialogmøte var å få klarhet i hva beboere på Sundstø har, eller hadde, av forventninger til hva kommunen skulle gjort etter hydraulikkoljehendelsen 25. juni. På møtet deltok flere beboere fra Sundstø og representanter fra kommunens ledelse og beredskap.

På møtet kom det frem forhold som vi vil ta med oss videre i en evaluering av hendelsen. Vi avventer resultater av prøver tatt i området, og vil følge opp eventuelle tiltak.

Eigersund kommune har forståelse for at det er en krevende situasjon for beboere som er berørt av denne hendelsen. Kommunen vil ha fokus på videre dialog med berørte parter.

Folkehelseinstituttet er varslet om utslippet. 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensingsloven) - Kap. 6. Akutt forurensing.

Spørsmål om hendelsen

Spørsmål kan rettes direkte til Aker Solution Egersund AS som følger opp utslippet.

Dersom du ønsker å rette spørsmål inn til kommunen, er du velkommen til å ta kontakt med oss via veiledningstorget, enten på telefon 51 46 80 00 eller e-post veiledningstorg@eigersund.kommune.no.

Oppdatert fredag 5. juli

Eigersund kommune har blitt orientert om at naboer til Aker Solutions stiller spørsmål ved kommunens rolle i håndtering av hydraulikkoljeutslippet 25.juni fra riggen Maersk Inspirer i Gjedlestadvika. 

Som tidligere meldt ble kommunen kontaktet utslippsdagen. Vi har kontinuerlig dialog med Aker Solutions, som har hovedansvar for iverksetting av nødvendige tiltak samt kommunikasjon med naboer.

4. juli inviterte Aker Solutions til et informasjonsmøte i Gjedlestadvika. Her var representanter fra Aker Solutions, Mærsk Drilling, naboer og Eigersund kommune til stede.

I møtet ble det blant annet vist til oppdatert informasjon fra Mattilsynet. Her er et utdrag:

«Vi har vært i kontakt med giftsentralen v/FHI og forhørt oss litt angående oljen. Gitt at dette er en ren hydraulikk-olje som samsvarer med datablad er det liten til ingen umiddelbar fare for forgiftning ved innånding, kontakt eller inntak via mat i mindre doser…

Ved direkte kontakt (hud/øyne) er anbefalingen å skylle grundig med rennende vann, og evnt ta kontakt med lege dersom det oppstår symptomer (irritasjon el.l.)…

Forurenset frukt og grønt o.l. må skylles grundig før konsum, evnt kastes. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle…»

Oppdatert lørdag 29. juni

Som tidligere meldt har det vært en lekkasje fra riggen Maersk Inspirer i Gjedlestadvika. Alle relevante instanser er varslet om saken. Spørsmål om oppfølging kan rettes direkte til Aker Solution Egersund AS som følger opp saken. Kystverket har også rutinemessig gitt et pålegg i saken.

I forbindelse med utslippet har Kystverket rutinemessig gitt Aker Solutions Egersund et pålegg. I dette fremgår det bla at de ber om at følgende oversendes:

  • Hendelsesforløpet
  • Mengde hydraulikkolje, dersom det ikke samsvarer med det som er meldt inn fra Aker Solutions
  • Eventuelt andre typer stoff og mengde, dersom det ikke samsvarer med det som er meldt inn fra Aker Solutions
  • Forurensningens utbredelse, dersom det ikke samsvarer med det som er meldt inn fra Aker Solutions
  • Tiltak som er utført for å begrense og fjerne forurensningen
  • Planen skal sendes til vakt@kystverket.no. innen mandag 01.07.19 kl 1500

Du kan lese hele skrivet: Pålegg om å gjennomføre tiltak - ifm utslipp av ca 2800 liter hydraulikkolje hos Aker Solutions - Eigersund kommune - Rogaland Fylke - Landsak