Rådmannen orienterte i formannskapets møte onsdag 25.6.11 om at arbeidet med å få oppfylt kommunestyrets vedtak om parkeringskontroll nå er i sluttfasen. Dersom det ikke lykkes å komme frem til en ordning med branntjenesten om dette nå, vil kommunestyrets vedtak om nedleggelse av kasernert brannvakt bli iverksatt snarest mulig.

Kommunestyret vedtok 31. mai 2010 følgende i k-sak 022/10: Prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010 i punkt 23 å opprettholde kasernert brannvakt under følgende forutsetning:

"Det forutsettes for opprettholdelse av kasernert brannvakt at brannvesenet utfører inntil en 100% stilling som parkeringsvakt. En har lagt til grunn tall fra rådmanns forslag om parkeringsvakt i 50% stilling.

Rådmannen gjennomfører disse tilpassninger innenfor lovbestemte rammer."

Etter søknad ga Statens Vegvesen ved Vegdirektoratet i slutten av februar 2011 kommunen tillatelse til å gjennomføre parkeringskontroll. Administrasjonen ved kommunalsjef personal har siden da jobbet mye med å få til kommunestyrets vedtak. Det er dette arbeidet som nå nærmer seg en endelig avklaring.