Innledningsvis vil vi presisere at det selvfølgelig kan komme endringer på oppfølging av de ulike tiltakene. Dette i tilfelle vi skulle ha tolket de nasjonale smitteverntiltakene feil. Dette kan selvfølgelig gjelde i "begge retninger".

For vår kommune innebærer den lokale oppfølgingen av de nasjonale smitteverntiltakene bla følgende:

Skoler og barnehager

Barneskoler og barnehager vil fortsatt være på gult nivå, slik som før jul.

Alle skoleelever skal møte som planlagt i henhold til skoleruten. De fleste skolene har planleggingsdag og denne går som planlagt, men med innskjerpede smitteverntiltak.

Ungdomsskolene vil gå over til rødt nivå, der det overordnete målet er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter. De viktigste endringene ved å gå til rødt nivå, vil være;

 • Reduksjon  av kohortstørrelsen.
 • Avstand på minst en meter mellom pulter.
 • To kohorter kan ikke samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen
 • Kohortene bør i minst mulig grad bytte klasserom.
 • Ansatte bør komme til klasserommet slik at ikke kohorten trenger å bytte.

Sjekk skolene sin hjemmeside for å se de lokale tilpasningene.  Se også Utdanningsdirektoratet sin Veileder om smittevern for ungdomsskole.

Organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer

I tråd med de nasjonale smitteverntiltakene utsettes alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt).

Dette innebærer at kommunale haller vil være stengt for all bruk unntatt i skoletiden av skoleklasser. Det vil bli sendt ut informasjon om dette til lag og foreninger i løpet av førstkommende mandag.

Vi vil også nevne punktene i de nasjonale smitteverntiltakene om at:

 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Vi vil minne om at utendørs idrettsaktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

Annen kommunal aktivitet - Hjemmekontor

I tråd med de nasjonale smitteverntiltakene der det under Arbeidsplasser anbefale hjemmekontor for alle som har mulighet til dette, planlegges det også med hjemmekontor internt i kommunen for alle som har mulighet for dette. For å sikre nødvendig og forsvarlig drift, vil dette bli håndtert tjenestevei av kommunalsjef og enhetsledere i løpet av førstkommende mandag. Det vil kunne føre til redusert fysisk tilgjengelighet, men dette vil bli kompensert med digital tilgjengelighet.

Alle kommunale tiltak som kan bidra til redusere reise og sosial kontakt, vil også bli gjennomført der dette er fornuftig både av hensyn til forsvarlig drift og smittevern.

Besøk på kommunale institusjoner og boliger

I de de nasjonale smitteverntiltakene, under Sosial kontakt, fremgår dette:

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)

Helse og omsorgsavdelingen arbeider med å tilpasse dette og lage kommunale retningslinjer slik at det er en sammenheng mellom private besøk i hjemmet og på institusjon/boliger. Ytterligere avklaringer vil komme i løpet av førstkommende mandag.

Det vil også arbeides med særskilte tiltak for utsatte grupper i løpet av de nærmeste dagene og tiden fremover.

Vi minner om at det er mulig å gå på tur utendørs så lenge det er mulig å holde minst 1 meters avstand og vil oppfordre til å bruke denne muligheten.

Andre nasjonale smitteverntiltak

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

***

Du kan lese alle de nasjonale smitteverntiltakene her på regjeringens nettside.