Helsetjenesten har ansvar for å yte tjenester til denne gruppen på lik linje med befolkningen ellers. Samtidig har helsetjenesten og Forsvaret et overlappende ansvar for de som faller inn under bestemmelsene i forsvarspersonelloven. Forsvaret vil nå etablere et program for den ettårige oppfølgingsplikten som skal gi aktiv, personlig og tilpasset oppfølging av den enkelte veteran etter hjemkomst. Målet er å forebygge, kartlegge og avdekke skader, samt avklare behov for støtte til å komme tilbake til arbeidslivet.

Både den enkelte veteran og de nærmeste skal være trygge på at de får den oppfølgingen de har behov for. For å lykkes med dette, er det viktig med kompetanse og samarbeid om denne gruppen i hele hjelpeapparatet. Planen, som inneholder en rekke tverrsektorielle tiltak, kan lastes ned her.

Relaterte dokumenter