FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn har rett på beskyttelse mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner. (Artikkel 19)

Offentlig ansatte har plikt til å melde fra til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at

  • Et barn blir mishandlet i hjemmet
  • Det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
  • Når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

Opplysningsplikten etter barnevernloven går foran taushetsplikten etter andre lover.

Eigersund kommune har nylig utarbeidet en felles rutine for opplysningsplikt og meldeplikt til barneverntjenesten. Hensikten er å sikre at barn, ungdom og familier som har behov for bistand fra barnevernet får hjelp så tidlig som mulig. I tillegg kan en felles rutine bidra til kvalitetssikring i en prosess som mange ansatte og berørte familier kan oppleve som utfordrende. Ved behov for mer informasjon, eller ønske om veiledning knyttet til hvordan du skal gå fram dersom du er bekymret for et barn/ungdom kan du ta kontakt med Dalane barnevern på telefon 51468400, eller Oppvekstkoordinator i Eigersund kommune på telefon 51468242.

Relaterte dokumenter