Eigersund kommune varsler med dette oppstart av arbeid med Kulturplan for Eigersund kommune 2023-2030. I henhold til vedtatt planstrategi (KS 28.09.2020) skal Kulturplan for Eigersund kommune utarbeides. Eigersund har ikke tidligere hatt en egen plan for kultur, men har omtalt deler av kulturfeltet i kommuneplanens samfunnsdel.

Kulturplanens hovedformål er å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få mulighet til å delta i kulturaktiviteter, og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Planen har status som temaplan og er retningsgivende for sektorens arbeid i planperioden.

Planen skal ta for seg fagfeltet kultur og være et overordnet politisk styringsdokument som danner grunnlag for det administrative og kulturpolitiske arbeidet på området. Mål, strategier og satsningsområder innenfor planområdet skal utdypes, og prioriteringer på både kort og lang sikt skal synliggjøres.

Innspill

Frist for å komme med merknader er fredag 09. september 2022 og sendes Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no.

Relaterte dokumenter

Kulturplan - planinitiativ 08082022.pdf