Arkitektkontoret egðastrek AS gir med dette, på vegne av Reinert Vassbø melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i medhold av plan- og bygningslovens §12-1 og §12-8 for:

Detaljregulering for fritidsbebyggelse HF19, gnr. 21 bnr. 5 og 23 - Svanes 20230006

Planområdet er på ca. 14,4 daa, og ligger på Svånes ca. 7 km sør for Egersund sentrum. Planområdet er foreslått avgrenset av eiendomsgrenser for gnr. 21 bnr. 5 og gnr. 21 bnr. 23. Planavgrensning er vist på vedlagte kart. Plangrensen er ikke endelig fastsatt, og kan bli mindre enn varslet i løpet av planprosessen. Det er viktig for helheten i planarbeidet at planen varsles med tilstrekkelig areal.

Hensikten med planarbeidet

Formålet med planen er å legge til rette for fortetting med inntil 4-5 nye fritidsboliger, samt trafikkavvikling herunder adkomst og parkering for nye og eksisterende fritidsboliger i planområdet. Viktige problemstillinger vil m.a. være avklaringer knyttet til biologisk mangfold, ras- og skredfare, overvannshåndtering og landskapsvirkning.

Referat fra oppstartsmøte og planinitiativ er vedlagt planvarselet, og er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside, under reguleringsplaner – varsel om oppstart.

Planstatus

Deler av området er i nylig vedtatt kommunedelplan for fritidsbebyggelse 2020-2032 avsatt til byggeområde HF19 fritidsboliger. Nye fritidsboliger plasseres innenfor HF19, og utformes i samsvar med kommunedelplanens bestemmelser.

Planområdet medtar ingen gjeldende reguleringsplaner, men grenser i vest til Reguleringsplan for G/Bnr. 21/60 Fritidsboliger Svånes, planid 20130013, som regulerer 4 fritidsboliger.

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Plantiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Plantiltaket vil ikke falle under § 6 første ledd bokstav a) eller b) ettersom dette er en detaljregulering som forholder seg til formålet avsatt i kommunedelplanen. Videre vurderes tiltaket ikke å få vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn jf. forskriftens § 8. Planforslaget vil med dette ikke utløse krav til konsekvensutredning etter forskriftens §§ 6-8.

Utbyggingsavtale

Nei

Innspill

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet sendes innen 19.12.2023 til egðastrek AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller post@egdastrek.no , med kopi til Eigersund kommune, post@eigersund.kommune.no

Videre saksgang

Berørte statlige og regionale myndigheter, grunneiere, naboer og parter varsles om oppstart av planarbeid i likelydende brev/epost. Grunneiere bes underrette ev. leieboere/rettighetshavere.
Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader/innspill ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling. Det kan gå noe tid fra det varsles oppstart av planarbeid til planforslaget er klart til politisk behandling. Det kan også gå noe tid fra høringsfristen er ute til neste behandling av saken. Det blir igjen anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangs politisk behandling, før planen vedtas i kommunestyret.

Relaterte dokumenter